14.7 Kredyty, pożyczki i obligacje

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Kredyty, pożyczki i obligacje
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty, pożyczki i obligacje są ujmowane według wartości godziwej, pomniejszonej o koszty transakcyjne oraz dyskonta lub premie. Po początkowym ujęciu kredyty, pożyczki i obligacje są wyceniane według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zwiększenie poziomu zadłużenia Grupy w stosunku do roku ubiegłego to głównie efekt połączenia z Grupą LOTOS, której skonsolidowana wartość zadłużenia na dzień połączenia wynosiła 999 mln PLN (745 mln PLN kredytów, 2 mln PLN pożyczek i 252 mln PLN obligacji) oraz z Grupą PGNiG, której skonsolidowana wartość zadłużenia na dzień połączenia wynosiła 13 989 mln PLN (13 861 mln PLN kredytów, 128 mln PLN pożyczek).

W okresie 12 miesięcy 2022 roku w ramach przepływów pieniężnych z działalności finansowej Grupa dokonywała ciągnień oraz spłat pożyczek i kredytów z dostępnych linii kredytowych w łącznej wysokości odpowiednio 11 775 mln PLN oraz (22 373) mln PLN.

Zmiana wykorzystania kredytów i pożyczek Grupy wynika głównie ze zmiany zaangażowania kredytowego ORLEN w dostępnych kredytach konsorcjalnych i obrotowych oraz wykorzystania kredytu w rachunkach bieżących, co odpowiada łącznej kwocie przepływów pieniężnych netto w wysokości (10 716) mln PLN.

W okresie 12 miesięcy 2022 roku w ramach przepływów pieniężnych z działalności finansowej dotyczących obligacji zmiany dotyczyły głównie:

  • wykupu przez ORLEN zapadających obligacji serii B, C, D i E w ramach drugiego publicznego programu emisji obligacji detalicznych: w czerwcu 2022 roku w łącznej wartości nominalnej (400) mln PLN, w lipcu 2022 roku w wartości nominalnej (200) mln PLN, w grudniu 2022 roku w wartości nominalnej (200) mln PLN. Wraz z wykupem w grudniu 2022 roku ostatniej czynnej serii obligacji, zakończony został drugi publiczny program emisji obligacji detalicznych ORLEN,
  • częściowego wykupu przez Spółkę B8 Sp. z o.o. Baltic SKA obligacji senioralnych we wrześniu 2022 roku w wartości (5,6) mln USD co odpowiada kwocie (26) mln PLN.

Ponadto z części długoterminowej na krótkoterminową przeklasyfikowane zostało zobowiązanie z tytułu emisji: euroobligacji ORLEN Capital o wartości nominalnej 750 mln EUR z terminem wykupu w czerwcu 2023 roku oraz emisji jednej serii obligacji podporządkowanych Grupy ENERGA o wartości nominalnej 125 mln EUR z terminem wykupu we wrześniu 2023.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf