14.7.3 Obligacje

- w podziale na waluty (w przeliczeniu na PLN)

- według rodzaju stopy procentowej

Różnica pomiędzy wartością nominalną obligacji, a ich wartością księgową wynika z wyceny obligacji według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.

Grupa zabezpiecza częściowo przepływy pieniężne związane z płatnościami odsetkowymi dotyczącymi finansowania z tytułu obligacji w EUR wykorzystując w tym celu swapy walutowo-procentowe (CIRS).

Seria C i seria D obligacji korporacyjnych ORLEN o łącznej wartości nominalnej 2 000 mln PLN wyemitowana została w ramach obligacji zrównoważonego rozwoju, których elementem jest rating ESG. Rating ESG nadawany jest przez niezależne agencje i ocenia zdolności do trwałego, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa lub branży biorąc pod uwagę trzy główne, pozafinansowe czynniki, takie jak: kwestie środowiskowe, kwestie społeczne i ład korporacyjny. W zakresie kwestii środowiskowych kluczowe znaczenie mają emisyjność i ślad węglowy produktów, zanieczyszczenia środowiska, jak również wykorzystanie zasobów naturalnych i stosowanie zielonych technologii.

Poziom marży oraz stała stopa procentowa tych obligacji uzależnione są od oceny (ratingu) agencji ESG, mierzącej cyklicznie podatność ORLEN na zdefiniowane ryzyka ESG oraz sposób zarządzania przez ORLEN tymi ryzykami, albo od alternatywnego ratingu ESG:

  • seria C - marża dla pierwszego okresu odsetkowego wynosiła 90 punktów bazowych w skali roku i w następnych okresach odsetkowych, możliwe jest dodanie do niej odpowiednio 0,05% lub 0,1% w skali roku w zależności od poziomu przyznanego Ratingu ESG zgodnie z postanowieniami warunków emisji obligacji, wysokość marży na dzień 31 grudnia 2022 zaprezentowana została w tabeli powyżej,
  • seria D - stopa procentowa dla pierwszego okresu odsetkowego wynosiła 2,875% w skali roku i w następnych okresach odsetkowych pozostanie na tym poziomie lub możliwa będzie jej zmiana o odpowiednio 0,1% lub 0,2% w skali roku w zależności od poziomu przyznanego ratingu ESG zgodnie z postanowieniami warunków emisji obligacji, wysokość stopy procentowej na dzień 31 grudnia 2022 zaprezentowana została w tabeli powyżej.

Seria A euroobligacji ORLEN o wartości nominalnej 500 mln EUR wyemitowana została z certyfikatem obligacji zielonych, których celem jest finansowanie projektów wspierających ochronę środowiska i klimatu. ORLEN opracował i opublikował na swojej stronie internetowej zasady zielonego i zrównoważonego finansowania, czyli tzw. Green Finance Framework, w ramach których zdefiniowane zostały planowane procesy inwestycyjne, zmierzające do transformacji energetycznej, objęte tym finansowaniem oraz określono kluczowe wskaźniki efektywności w zakresie stopnia ich realizacji oraz ich wpływu na środowisko.

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service podwyższyła dwukrotnie w ciągu 2022 roku (w sierpniu i październiku) rating programu emisji średnioterminowych euroobligacji ORLEN z poziomu Baa2 do poziomu A3. Jednocześnie Agencja podwyższyła rating z poziomu Baa2 do A3 euroobligacji:

  • serii A o wartości nominalnej 500 mln EUR wyemitowanych przez ORLEN
  • o wartości nominalnej 750 mln EUR wyemitowanych przez ORLEN Capital oraz gwarantowanych przez ORLEN.

Dnia 9 listopada 2022 roku agencja ratingowa Fitch Ratings podwyższyła rating z poziomu BBB- do BBB+ :

  • dla programu emisji średnioterminowych euroobligacji ORLEN oraz serii A euroobligacji o wartości nominalnej 500 mln EUR,
  • euroobligacji o wartości nominalnej 750 mln EUR wyemitowanych przez ORLEN Capital oraz gwarantowanych przez ORLEN.

Dnia 17 listopada 2022 roku agencja ratingowa Fitch Ratings podwyższyła długoterminowy rating dla programu średnioterminowych euroobligacji (EMTN) wyemitowanych przez Grupę Energa z BBB- do BBB+. Następnie w dniu 21 grudnia 2022 roku Agencja potwierdziła ten rating.

Obligacje senioralne spółki celowej B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic S.K.A. dotyczą finansowania zagospodarowania złoża ropy naftowej na Morzu Bałtyckim i objęte są zabezpieczeniami, takimi jak: zastawy rejestrowe na akcjach i udziałach, rzeczowych aktywach trwałych, wierzytelnościach, rachunkach bankowych, hipoteka morska na platformie „Petrobaltic”, pełnomocnictwo do rachunków bankowych.

Rozliczenie obligacji senioralnych przypadających do wykupu 31 grudnia 2022 roku nastąpiło – zgodnie z zapisami Umowy Programu Emisji Obligacji - w dniu 2 stycznia 2023 (pierwszy dzień roboczy po 31 grudnia 2022).

 

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf