14.8.2 Polityka zarządzania kapitałem własnym

Zarządzanie kapitałem własnym prowadzone w skali Grupy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Grupy w procesie kontynuowania działalności przy jednoczesnej maksymalizacji rentowności dla akcjonariuszy w szczególności poprzez:

  • zapewnienie dostępu do płynności dla spółek Grupy i rozwój efektywnych struktur dystrybucji płynności w ramach Grupy;
  • dywersyfikację źródeł finansowania zewnętrznego i utrzymanie ich długiego terminu zapadalności z uwzględnieniem źródeł bankowych i poza bankowych.

Powyższe działania realizowane są w oparciu o stałe monitorowanie:

  • wartości kowenantów zawartych w umowach kredytowych ORLEN oraz Grupy (nota 14.7.1);
  • ratingu inwestycyjnego ORLEN.

Ogłoszona w lutym 2023 roku Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku, zakłada politykę dywidendową ORLEN opartą na wysokości 40% skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych, wygenerowanych przez Grupę w poprzednim roku obrotowym. Jednocześnie przyjęty został poziom minimalny, tzw. dywidenda bazowa (gwarantowana), która wyniesie 4 PLN na jedną akcję dla 2022 roku i będzie sukcesywnie zwiększana o 15 groszy co roku, aż do poziomu 5,2 PLN na jedną akcję w 2030 roku. Dywidenda za lata poprzednie wypłacona w 2022 roku i w 2021 roku wyniosła 3,50 PLN na 1 akcję.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf