16.4 Rachunkowość zabezpieczeń

 

Grupa ORLEN stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej w odniesieniu do przyjętych następujących strategii:

a) przepływów pieniężnych dotyczące:

  • terminowych transakcji sprzedaży i zakupu walut zabezpieczających działalność operacyjną;
  • zabezpieczenia zmiany marż na sprzedawanych produktach rafineryjnych,
  • zabezpieczenia okresowego zwiększenia zapasów operacyjnych,
  • zabezpieczenia niedopasowania czasowego wynikającego zakupu ropy naftowej oraz  sprzedaży produktów rafineryjnych,
  • zabezpieczenia cen gazu wynikających  z kontraktów  kupna i  sprzedaży gazu,
  • zabezpieczenia cen uprawnień do emisji CO₂.

b) wartości godziwej dotyczące:

  • zabezpieczenia sprzedaży asfaltów po cenie stałej.

Obecnie źródłami nieefektywności w przypadku stosowania rachunkowości zabezpieczeń dla ryzyka walutowego jest różnica pomiędzy terminem zapadalności dla instrumentu zabezpieczającego, przypadającego na ostatnie dni robocze miesiąca M-1 a terminem zapadalności pozycji zabezpieczanej, gdzie przychody ze sprzedaży produktów petrochemicznych i rafineryjnych realizowane są w pierwszych kolejnych dniach danego miesiąca M lub różnica między wartością początkową instrumentu zabezpieczającego i pozycji zabezpieczanej.

Natomiast w przypadku ryzyka towarowego źródła nieefektywności wynikają z wyznaczonych na pozycję zabezpieczaną komponentów ryzyka, będących elementem składowym uprawdopodobnionego planowanego przyszłego zakupu ropy, sprzedaży i kupna gazu a instrumentami zabezpieczającymi opartymi wyłącznie o indeksy towarowe sprzedawanych produktów rafineryjnych oraz instrumentami zabezpieczającymi opartymi o europejski indeks gazowy TTF.

Dla kursu USD/PLN występuje częściowo naturalny hedging, gdyż przychody ze sprzedaży produktów uzależnionych od kursu USD są równoważone przez koszty zakupu ropy w tej samej walucie. Z uwagi na fakt posiadania przez ORLEN długiej pozycji w EUR oraz historycznie utrzymujące się na stosunkowo niskim poziomie stopy procentowe dla EUR (w porównaniu do stóp w PLN) uznano, iż zasadne jest dążenie do sytuacji, w której Grupa posiada zobowiązania dłużne częściowo w walucie obcej.

Informacja o instrumentach zabezpieczających – struktura terminowa zapadalności

2022

2021

Planowana data realizacji zabezpieczanego przepływu pieniężnego i wartości godziwej, która zostanie ujęta w zysku lub stracie

Skutki rachunkowości zabezpieczeń dla sytuacji finansowej i wyników

2022

2021

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych

2022

2021

Zabezpieczenie wartości godziwej

2022

2021

Wpływ rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych na sprawozdanie z zysków lub strat i inne całkowite dochody

2022

W składnikach innych całkowitych dochodów dotyczących kapitału z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń brutto w kwocie 6 800 mln PLN Grupa ujmuje zyski lub straty w kwocie 6 762 mln PLN ujęte w okresie 12 miesięcy 2022 roku oraz rozliczone instrumenty zabezpieczające oczekujące na pozycję zabezpieczaną w kwocie 38 mln PLN w tym 52   52 mln PLN dotyczące 2022 roku i (14) mln PLN rozliczone z poprzedniego roku.

2021

Uzgodnienie kapitału z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń

2022

2021

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf