17.2.1 Grupa jako leasingobiorca

Zmiana stanu aktywów z tytułu praw do użytkowania

Łączna wartość wydatków z tytułu umów leasingowych, zaprezentowanych w działalności finansowej i operacyjnej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w roku 2022 i 2021 wyniosła odpowiednio (1 402) mln PLN i (1 054) mln PLN.

 

Analiza wymagalności zobowiązań z tytułu leasingu

Kwoty z tytułu umów leasingu ujęte w sprawozdaniu z zysku lub strat i innych całkowitych dochodów

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf