17.4.1 Aktywa warunkowe

Zgodnie z informacją opublikowaną w Sprawozdaniach Finansowych ORLEN i Grupy ORLEN za rok 2019, 2020, 2021 oraz za 2022 rok, PERN S.A. (dalej PERN) poinformował ORLEN, o różnicach w ilości zapasu operacyjnego ropy naftowej typu REBCO (Russian Export Blend Crude Oil) w związku z przeprowadzoną przez niego, jako operatora systemu rurociągowego, inwentaryzacją zapasów ropy naftowej dostarczanej przez park zbiornikowy w Adamowie. Równolegle, na dzień 31 grudnia 2021 roku PERN wskazał niedobór w ilości zapasu ropy naftowej ORLEN dostarczanej drogą morską poprzez Bazę Manipulacyjną PERN-u w Gdańsku wprowadzając jednostronną korektę salda zapasu ropy REBCO.
PERN utrzymuje, że przyczyną zmiany stanu zapasów operacyjnych są różnice metodologii obliczania ilości ropy naftowej typu REBCO dostarczanej przez park zbiornikowy w Adamowie oraz ropy dostarczanej drogą morską. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zgodnie z potwierdzeniem otrzymanym od PERN zapas operacyjny ORLEN w zakresie ropy naftowej typu REBCO wyniósł 536 255 ton metrycznych netto. Różnica w stanie zapasów zwiększyła się w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku o 146 ton metrycznych netto i wyniosła 91 836 ton metrycznych netto.
ORLEN nie zgadza się ze stanowiskiem PERN, ponieważ w jego ocenie pozostaje ono bezpodstawne, nieudowodnione i niezgodne z umowami wiążącymi ORLEN oraz PERN, a dotychczasowa metodologia stosowana na potrzeby obliczeń ilości ropy naftowej typu REBCO oraz rop naftowych dostarczanych drogą morską poprzez Bazę Manipulacyjną PERN-u w Gdańsku i przesyłanych przez PERN do ORLEN jest prawidłowa i nie była nigdy wcześniej kwestionowana.
W ocenie ORLEN wartość korekty zapasów rozpoznana w latach 2019 - 2022 w łącznej kwocie (156) mln PLN stanowi jednocześnie aktywo warunkowe ORLEN.
W związku z ujawnieniem przez PERN ubytku ropy naftowej należącej do ORLEN i przechowywanej przez PERN, ORLEN wystawił notę obciążeniową i skierował do PERN 24 lipca 2020 roku wezwanie o zapłatę odszkodowania w związku z utratą przez PERN 90 356 ton metrycznych netto ropy naftowej typu REBCO oraz związanym z tą utratą bezprawnym obniżeniem stanów magazynowych ropy naftowej ORLEN, które PERN winien utrzymywać w swoim systemie magazynowo-przesyłowym w kwocie 156 mln PLN. PERN nie uregulował tej kwoty w terminie określonym w wezwaniu. W konsekwencji, w okresie od 30 lipca 2020 roku do 19 maja 2021 roku ORLEN zaspokajał wierzytelności PERN z tytułu wystawianych faktur w drodze potrąceń ustawowych z wierzytelnością o zapłatę odszkodowania.
W dniu 1 października 2021 roku PERN zainicjował postępowanie sądowe, w którym domaga się zasądzenia od ORLEN kwoty 156 mln PLN wraz z odsetkami oraz zryczałtowaną rekompensatą za koszty odzyskiwania należności, którą ORLEN uprzednio potrącił z wynagrodzenia PERN. PERN kwestionuje skuteczność potrąceń dokonanych przez ORLEN. W dniu 31 stycznia 2022 roku ORLEN wniósł odpowiedź na pozew PERN, w której domaga się oddalenia powództwa PERN. ORLEN nie zgadza się ze stanowiskiem PERN przedstawionym w pozwie złożonym przez PERN. W ocenie ORLEN roszczenia PERN są bezpodstawne i nie istnieją, ponieważ kwota 156 mln PLN dochodzona przez PERN została skutecznie potrącona z wierzytelnością ORLEN o zapłatę odszkodowania. Postępowanie sądowe jest w toku.
W związku z utratą przez PERN dalszych (w stosunku do ubytku objętego notą obciążeniową z 24 lipca 2020 roku) 1 334 ton metrycznych netto ropy REBCO należących do ORLEN, które PERN miał obowiązek magazynować, a których nie potwierdził na saldzie wg ewidencji na dzień 31 grudnia 2021 roku, w dniu 21 stycznia 2022 do PERN zostało dostarczone wezwanie do zapłaty wraz z notą obciążeniową na ujawniony kolejny ubytek ropy w systemie. PERN nie dokonał płatności wynikającej z noty obciążeniowej w związku z czym, ORLEN potrącił wierzytelność o zapłatę odszkodowania z tytułu kolejnego ubytku w wysokości 2,6 mln PLN z wierzytelnościami PERN z tytułu wystawionych faktur za transport surowca.
Na dzień 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z przekazanym przez PERN dokumentem „Saldo ropy na dzień 31.12.2022” PERN dokonał kolejnej jednostronnej korekty in minus ewidencji stanu magazynowego ropy naftowej należącej do ORLEN wielkość 1 921 ton netto. W konsekwencji ujawniony został ubytek ropy REBCO w wolumenie 146 ton, który stanowi różnicę pomiędzy łącznym wolumenem ubytku objętym notami obciążeniowymi z dnia 24 lipca 2020 roku oraz z dnia 21 stycznia 2022 roku a ubytkiem ropy REBCO wykazanym na dzień 31 grudnia 2022 roku. ORLEN podejmie dalsze kroki prawne mające na celu zabezpieczenie roszczeń wynikających z ujawnionego na koniec roku 2022 przez PERN ubytku.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf