17.6 Transakcje z podmiotami powiązanymi

W 2022 roku oraz w 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku nie wystąpiły transakcje podmiotów powiązanych Grupy ORLEN z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz członkami pozostałego kluczowego personelu kierowniczego Jednostki Dominującej i z bliskimi im osobami.

W 2022 roku i 2021 roku na podstawie złożonych oświadczeń, wystąpiły głównie transakcje sprzedaży przez członków kluczowego personelu kierowniczego oraz bliskich osób powiązanych z kluczowym personelem kierowniczym spółek Grupy ORLEN z podmiotami powiązanymi Grupy ORLEN w kwocie odpowiednio 1,8 mln PLN oraz 4,8 mln PLN. Największa kwota w 2022 roku dotyczyła sprzedaży usług prawnych, a w 2021 roku sprzedaży udziałów spółki z Grupy ORLEN przez udziałowca będącego członkiem kluczowego personelu.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku saldo zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych zobowiązań z tytułu powyższych transakcji wyniosło 0,1 mln PLN w obu latach.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf