17.6.3 Transakcje z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa

Jednostką dominującą najwyższego szczebla sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest ORLEN S.A., w którym największym akcjonariuszem na dzień 31 grudnia 2022 roku jest Skarb Państwa posiadający 49,9% udziałów. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Skarb Państwa był właścicielem 27,52% akcji Jednostki Dominującej Grupy ORLEN - ORLEN.

Grupa zidentyfikowała transakcje z podmiotami powiązanymi, będącymi równocześnie jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa w oparciu o „Wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa” udostępniany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

W 2022 i w 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2022 i na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa zidentyfikowała następujące transakcje:

Powyższe transakcje, przeprowadzone na warunkach rynkowych, związane były głównie z bieżącą działalnością operacyjną Grupy ORLEN i dotyczyły głównie sprzedaży paliw, zakupu i sprzedaży gazu ziemnego, energii, usług transportowych i magazynowania.
Dodatkowo występowały  również transakcje o charakterze finansowym (kredyty, opłaty bankowe, prowizje) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf