18.4 Istotne finansowania bankowe

W dniu 9 stycznia 2023 ORLEN podpisał aneks do umowy kredytowej z Caixa Bankiem zwiększając dostępność kwoty z 50 mln EUR do 100 mln EUR oraz w dniu 31 marca 2023 roku ORLEN podpisał aneks do umowy kredytowej z Banku Gospodarstwa Krajowego zwiększając dostępność kwoty z 1,1 mld PLN do 2 mld PLN. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego finansowania te nie zostały uruchomione.

 

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły dodatkowe zdarzenia poza ujawnionymi w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, które wymagałyby ujęcia lub ujawnienia.

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf