Kluczowe polityki i akty wewnętrzne

Kapitały:
GRI:
sdgs:

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021-2023 jest zintegrowana ze strategią biznesową ORLEN2030 i strategią dekarbonizacji do 2050 roku. Ta synergia działań pozwala na realizację ambitnej agendy biznesowej na najbliższą dekadę, wzmocnienie wyników finansowych Grupy ORLEN, a także budowanie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy. Strategia Zrównoważonego Rozwoju realizuje również ambitne cele Porozumienia paryskiego, Agendy 2030 ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu. W jej ramach wyróżniono trzy filary ESG: środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny.

Obszar społeczny

Do funkcjonujących polityk i wewnętrznych aktów organizacyjnych dotyczących zagadnień społecznych należą m.in.:

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej ORLEN określa wartości, zasady postępowania i normy, które wyznaczają standardy etyczne dla wszystkich pracowników Grupy ORLEN, w oparciu o znowelizowane podejście do rozumienia wartości ORLEN: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność, a także aktualną skalę i strategię działania, zakres wymagań otoczenia Koncernu oraz najlepszych praktyk z zakresu etyki biznesowej. Ponadto jest dokumentem wspierającym realizację strategii biznesowej ORLEN 2030.

Polityka dobroczynności ORLEN S.A. stanowi istotny element społecznej odpowiedzialności ORLEN i jest jednym z głównych narzędzi wdrażania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021-2023, która wyznacza ambitne cele z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR. Jest również ściśle powiązana ze strategią biznesową Koncernu do 2030 roku. ORLEN prowadzi działalność dobroczynną, kierując się wartościami Grupy ORLEN: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność, oraz zasadami postępowania przedstawionymi w Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej ORLEN. Polityka dobroczynności określa również zasady udzielania, wykorzystania i rozliczania darowizn. Działania dobroczynne są podejmowane bezpośrednio przez Grupę ORLEN oraz za pośrednictwem Fundacji ORLEN, Fundacji ORLEN dla Pomorza, Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza, Fundacji ANWIL, Fundacji ORLEN Unipetrol oraz Fundacji Energa.

Realizując założenia Polityki dobroczynności, firma pokazuje, jak wywiązuje się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, członka społeczności oraz dobrego sąsiada. Za deklaracją otwartości na otaczający świat, wrażliwości na potrzeby ludzi oraz chęci niesienia pomocy stoją konkretne działania. Zaangażowanie dobroczynne ORLEN jest odpowiedzią na potrzeby interesariuszy, w tym głównie społeczności lokalnych. Dzięki ogólnopolskiemu charakterowi wielu inicjatyw udaje się dotrzeć do miejsc, gdzie pomoc jest potrzebna, a wsparcie Koncernu powoduje realne zmiany w życiu społeczeństwa.

Standard organizacyjny w zakresie prowadzenia polityki dobroczynności przez spółki należące do Grupy Kapitałowej ORLEN – standard został wprowadzony w 2022 roku w ramach dążenia do synergii działań społecznych w Grupie ORLEN. Od 2021 roku obowiązuje również Standard organizacyjny w zakresie nadzoru nad fundacjami, w których fundatorem bądź jednym z fundatorów jest ORLEN lub spółki należące do Grupy Kapitałowej ORLEN.

Zasady postępowania ORLEN w relacjach ze społecznościami lokalnymi – dokument stanowi zbiór zasad regulujących współżycie ze społecznościami lokalnymi na terenach, gdzie ORLEN prowadzi własną działalność gospodarczą. Przeznaczony jest do użytku wewnętrznego i obowiązuje wszystkich pracowników ORLEN.

Polityka ochrony praw człowieka w Grupie Kapitałowej ORLEN określa zasady działań, zachowań i regulacji obowiązujących w Grupie, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z dbałością o przestrzeganie praw człowieka wewnątrz organizacji oraz w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi.

Polityka zakupowa Grupy Kapitałowej ORLEN – celem polityki jest wspieranie realizacji strategii Grupy ORLEN poprzez zarządzanie kategoriami zakupowymi, budowanie nowoczesnej kultury zarządzania i doskonałości operacyjnej oraz dbałość o zrównoważony łańcuch dostaw. Jednym z celów strategicznych polityki jest kwalifikacja i ocena dostawców.

Instrukcja zakupowa – dokument wprowadzający do stosowania oraz stanowiący narzędzie realizacji celów opisanych w Polityce zakupowej.

Kodeks postępowania dla dostawców określa standardy etyczne, które muszą spełniać dostawcy Grupy ORLEN. Reguluje również działania związane z przeciwdziałaniem korupcji oraz promuje wysokie standardy etycznego prowadzenia działalności. Każdy dostawca współpracujący z Grupą ORLEN zobowiązuje się respektować zasady opisane w Kodeksie postępowania dla dostawców, wskazujące na poszanowanie standardów społecznych, środowiskowych, etycznych i ładu korporacyjnego. Ocena zgodności działań dostawcy z zasadami kodeksu postępowania stanowi integralny element procesu wyboru i okresowej oceny dostawców Grupy ORLEN.

Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN – deklaracja realizacji celów biznesowych w sposób transparentny, uczciwy i etyczny. Celem Polityki jest zwiększenie świadomości pracowników, kształtowanie pożądanych postaw i zachowań, a także usprawnienie procedur i nadzoru nad procesami biznesowymi.

Polityka przyjmowania i wręczania upominków w Grupie Kapitałowej ORLEN – określają sposób postępowania pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN w przypadku przyjmowania lub wręczania upominków.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania – jako deklaracja dotycząca zapewnienia, jakości, minimalizowania wpływu na środowisko, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i bezpieczeństwa informacji – ściśle powiązana z wartościami ORLEN.

Polityka bezpieczeństwa żywności – deklaracja zapewnienia najwyższej jakości produktów żywnościowych i usług gastronomicznych, troski o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, a także zaspokojenie gustów kulinarnych poprzez nieustanne doskonalenie Standardów i dobrych praktyk gastronomicznych obrotu żywnością w oparciu o system bezpieczeństwa żywności HACCP.

Obszar pracowniczy i poszanowania praw człowieka

 • 11.10.1

Zarządzanie tematem istotnym: praktyki dotyczące zatrudnienia

Kluczowe polityki

Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy (ZUZP)

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy to umowa społeczna będąca źródłem prawa pracy, zawierana na drodze rokowań pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Stanowi on swoistego rodzaju konstytucję HR, która sankcjonuje motywacyjny i spójny system wynagradzania i premiowania, tworzy standardy indywidualnych relacji pracownik – pracodawca oraz normuje partnerstwo w relacjach pracodawca – organizacje związkowe. ZUZP reguluje kompleksowo koncepcję zarządzania relacjami wynikającymi ze stosunku pracy, zgodnie z obowiązującym prawem oraz z najlepszymi praktykami rynkowymi. Układ stanowi element integracji i ujednolicenia stosunków społecznych, wspierając realizację procesów biznesowych. Jest skutecznym i obiektywnym narzędziem regulacji polityki zarządzania kadrami, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zatrudniania, awansowania i wynagradzania, dzięki zastosowaniu transparentnych rozwiązań w zakresie taryfikatora stanowisk pracy, tabeli wynagrodzeń zasadniczych oraz systemu premiowego.

ZUZP daje także możliwość prowadzenia efektywnego oraz otwartego dialogu ze stroną społeczną, ponieważ przewiduje uregulowanie istotnych zagadnień dotyczących współpracy ze związkami zawodowymi.

Kwestia wolności zrzeszania się pracowników w związkach zawodowych oraz prawo do rokowań zbiorowych zostały uwzględnione w ZUZP ORLEN, zgodnie z którym m.in. pracodawca:

 • Uznaje związki zawodowe działające w ORLEN za reprezentantów wszystkich pracowników w sprawach ich zbiorowych praw i interesów, w granicach zakreślonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Zobowiązuje się do respektowania zasad swobody działalności i równości związków zawodowych oraz do niedyskryminowania pracowników ze względu na przynależność związkową lub jej brak.

Ponadto w ZUZP określono podstawowe zasady negocjowania corocznego wzrostu płac, współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach dotyczących restrukturyzacji, a także rokowań w sprawach dotyczących układu.

Regulaminy pracy

W latach 2021–2022 realizowany był projekt aktualizacji Regulaminów pracy w spółkach Grupy ORLEN. Regulamin pracy to jeden z podstawowych aktów wewnątrzzakładowych regulujących organizację i porządek w procesie pracy, a także związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. W oparciu o te regulacje w ORLEN wdrożona została elektroniczna lista obecności w pracy, a aktualizacja dokumentów w spółkach grupy pozwoliła na przegląd funkcjonujących rozwiązań, zastosowanie spójnego podejścia i zapewnienie właściwej ochrony stronom stosunku pracy. W zakresie planowanych zmian do Kodeksu pracy przygotowano i przetestowano rozwiązania pozwalające na wprowadzenie do organizacji pracy formy pracy zdalnej.

Polityka wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek Grupy ORLEN

Bieżące stosowanie Polityki wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek Grupy ORLEN oraz przestrzeganie postanowień Polityki zapewnia realizację wyznaczanego corocznie członkom zarządu ORLEN celu zarządczego w zakresie kształtowania oraz stosowania zasad wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek Grupy ORLEN odpowiadających zasadom określonym w Ustawie o kształtowaniu wynagrodzeń. W dokumencie określony został sposób procedowania decyzji kadrowych w ramach nadzoru właścicielskiego, gwarantujący realizację procesu wynagradzania członków zarządów w spółkach Grupy ORLEN oraz członków organów nadzorujących zgodnie z przepisami Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

W związku ze znaczącym wzrostem liczby spółek Grupy ORLEN w roku 2022 potwierdzono wdrożenie i stosowanie Polityki we wszystkich przejętych spółkach Grupy ORLEN zależnych od ORLEN. W celu zachowania wspólnej Polityki w Grupie ORLEN, przestrzeganie Ustawy kominowej, a tym samym realizacja Polityki, adresowane jest dodatkowo w systemie ustalania i rozliczania celów członków zarządów spółek Grupy ORLEN posiadających własne Grupy Kapitałowe.

Porozumienie restrukturyzacyjne ze Związkami Zawodowymi

Określa zasady współpracy partnerów społecznych w procesach restrukturyzacji ORLEN oraz uprawnień pracowników związanych z tymi procesami.

Regulamin Systemu Premiowego

Zarząd ORLEN, Zarządy spółek Grupy ORLEN, a także dyrektorzy bezpośrednio raportujący do Zarządu oraz pracownicy ORLEN objęci są systemami premiowymi, które wspierają realizację strategii i kluczowych celów biznesowych Grupy ORLEN. Kluczowe stanowiska objęte są rocznym systemem premiowania, według którego premia przyznawana jest za realizację indywidualnych celów, zarówno jakościowych, jak i ilościowych, które są rozliczane po zakończeniu roku, na który zostały wyznaczone. Pozostali pracownicy ORLEN w 2022 roku objęci byli jednym z trzech systemów premiowania, tj. kwartalno-rocznym, kwartalnym lub miesięcznym. Procesy ustalania i rozliczania celów, a także przyznawania premii są na bieżąco standaryzowane w sposób umożliwiający zachowanie motywacyjnego charakteru nagród.

Koncepcja procesu ustalania celów na 2022 rok uwzględniała fakt rosnącej liczby spółek Grupy ORLEN, podjęcie działań zmierzających do standaryzacji regulacji i mechanizmów procesu wyznaczania i rozliczania celów w nowo przejmowanych spółkach, a także potrzebę zindywidualizowania zakresu wyznaczanych celów. Kluczowe komponenty Strategii Koncernu zostały opisane w Kartach Celów na 2022 rok we wszystkich spółkach Grupy ORLEN, w tym projekty i inicjatywy powiązane z przeprowadzonymi akwizycjami, tj. połączenie z Grupą LOTOS i PGNiG.

Zasady realizacji szkoleń w Grupie ORLEN

Regulują proces realizacji szkoleń. Celem zarządzania szkoleniami jest wsparcie realizacji strategii biznesowej, wsparcie możliwości rozwoju pracowników oraz budowanie właściwej kultury organizacyjnej. Każda spółka Grupy ORLEN tworzy warunki umożliwiające pracownikom podnoszenie kwalifikacji, rozwój wiedzy i kompetencji.

Regulamin Zakładowej Działalności Socjalnej 

Określa zakres świadczeń socjalnych i zasady ich realizacji dla obecnych i byłych pracowników ORLEN oraz spółek zależnych objętych umowami o wspólnej działalności socjalnej, a także członków ich rodzin. Ponadto ORLEN zapewnia jednolity pakiet świadczeń socjalnych pracownikom Grupy ORLEN, z którymi współpracuje w ramach wspólnej działalności socjalnej.

Program Poleceń Pracowniczych

1 lipca 2022 roku został wdrożony w ORLEN Program Poleceń Pracowniczych. Celem programu poleceń jest wsparcie procesów rekrutacyjnych poprzez dotarcie do wyselekcjonowanej grupy kandydatów za pośrednictwem pracowników. Pracownicy mogą brać udział w kreowaniu środowiska pracy i mają możliwość aktywnego wspierania rekrutacji poprzez polecenie ofert pracy kandydatom zewnętrznym. Wdrożenie efektywnego i korzystnego dla wszystkich stron programu poleceń to nowa droga dotarcia do poszukiwanych przez ORLEN profesjonalistów.

Polityka well-beingowa

Polityka well-beingowa zawiera najważniejsze rozwiązania, których celem jest poprawa jakości życia i szeroko pojętego dobrostanu pracownika z podziałem na poszczególne wymiary: wellness, komfort pracy, satysfakcja zawodowa, work-life balance (równowaga praca-życie), otoczenie zewnętrzne. Well-being w organizacji jest ciągłym i dynamicznym zarządzaniem poczuciem dobrostanu pracownika poprzez uwzględnienie jego potrzeb w każdym z wymiarów.

W kwietniu 2022 roku zorganizowano wydarzenie związane z szeroko pojętym zdrowiem oraz dobrym samopoczuciem, tj. Tydzień Well-beingu. Działania w ramach Tygodnia Well-beingu odbywały się w trzech lokalizacjach: Płock, Warszawa, Włocławek. Uczestnicy mogli skorzystać z wielu aktywności, m.in.: z zakresu zdrowia, aktywności fizycznej, zdrowego żywienia. Polityka well-beingowa jest dokumentem opracowanym w ORLEN, ale spółki Grupy ORLEN również otrzymały rekomendacje do jej wdrożenia i posiadają już polityki o podobnym standardzie. 

Polityka ekspacka

Określa zasady oddelegowania pracowników do zagranicznych spółek Grupy ORLEN w zakresie zatrudniania, ustalania warunków umów i przysługujących benefitów dla ekspatów w ORLEN i pozostałych spółkach Grupy ORLEN. W związku z dynamicznym rozwojem Grupy ORLEN na arenie międzynarodowej aktywność pracowników jest istotnym elementem rozwoju działalności Grupy ORLEN i gwarantuje przepływ wiedzy oraz otwiera nowe możliwości rozwoju pracowników. Oddelegowanie bądź zatrudnianie pracowników w spółce zagranicznej Grupy ORLEN wpisuje się w strategiczne plany Koncernu, których celem jest długofalowe budowanie kapitału ludzkiego o międzynarodowych doświadczeniach zawodowych.

W 2022 roku dokonano analizy stosowanych na rynkach polskim i międzynarodowym praktyk dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicą, aby zweryfikować te stosowane w Grupie ORLEN. Przeprowadzony przegląd potwierdził ich spójność . W oparciu o wnioski z raportu dokonano drobnych aktualizacji „Zasad zatrudniania i ustalania warunków umów dla ekspatów w ORLEN S.A. i pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN” z uwzględnieniem potrzeby dopasowania niektórych świadczeń i benefitów do zmieniających się potrzeb otoczenia.

Dobre praktyki w zakresie mobilności pracowników Grupy ORLEN

Opisują proces tzw. mobilności pracowników, określając jednocześnie sposób działania w tym zakresie. Wdrażanie rozwiązań opisanych w dokumencie odbywa się z uwzględnieniem specyfiki firm i regulacji funkcjonujących w poszczególnych spółkach Grupy ORLEN, z których każda jest odrębnym pracodawcą (w rozumieniu przepisów prawa pracy). Mobilność wpisuje się w strategiczne plany długofalowego budowania kapitału ludzkiego o bogatym doświadczeniu zawodowym. Dobre praktyki w tym zakresie są przyjmowane i stosowane przez nowe spółki zasilające Grupę ORLEN. Liczba pracowników mobilnych zmienia się adekwatnie do potrzeb i w roku 2022 przekroczyła 30 osób.

Polityka migracji pracowników pomiędzy pracodawcami w Grupie ORLEN

Polityka opracowana w 2022 roku reguluje sposób działania pracodawców w ramach Grupy ORLEN, pomiędzy którymi migrują pracownicy, którzy w wyniku procesów rekrutacyjnych, restrukturyzacyjnych i/lub mobilności pracowników zatrudniani są u innego pracodawcy w ramach Grupy ORLEN. W sytuacji realizacji któregokolwiek z powyższych procesów kadrowych mających na celu zatrudnienie pracownika jednej ze spółek w innej spółce, wszystkie spółki Grupy ORLEN powinny działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i funkcjonującymi regulacjami. Ma to na celu efektywne wykorzystanie potencjału pracowników, a także osiągniecie efektu synergii.

Każda spółka Grupy ORLEN, będąca odrębnym pracodawcą, ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji kadrowych, co nie wyklucza wymiany informacji pomiędzy spółkami Grupy ORLEN w zakresie wytycznych i/lub procesów kadrowych, w szczególności jeśli strony procesu mają zawarte stosowne porozumienia lub umowy regulujące zakres wzajemnej współpracy oraz cel i zakres wymiany informacji dotyczących pracowników. Dzięki Polityce zapewniana jest płynność procesów biznesowych w Grupie ORLEN z jednoczesnym poszanowaniem prawa pracownika do zmiany pracodawcy.

Proces adaptacji pracowników

Adaptacja to proces wdrożenia pracownika do efektywnego wykonywania zadań w nowym miejscu pracy, mający na celu możliwie szybkie przygotowanie pracownika do wykonywania obowiązków przewidzianych na zajmowanym stanowisku. Celem adaptacji jest efektywne zapoznanie osoby z nowym środowiskiem pracy, wdrożenie jej do nowych czynności, obowiązków oraz zapoznanie z obowiązującymi w spółce procedurami i zasadami. Proces ten obejmuje również przyswojenie zasad kultury korporacyjnej oraz integrację z zespołem współpracowników. Z uwagi na potrzebę ciągłego doskonalenia procesu w roku 2022 opracowano i wdrożono szkolenia wewnętrzne dla pracowników awansujących na stanowiska menedżerskie. Szkolenie pozwoliło usprawnić proces adaptacji do nowej roli wszystkim osobom awansującym wewnątrz organizacji. Poza standardowymi spotkaniami dla nowo zatrudnianych pracowników przeprowadzono także spotkania adaptacyjne dla ponad 520 osób przechodzących do ORLEN z Grupy LOTOS. Korzystano ze sprawdzonej podczas pandemii formuły spotkań online, dającej lepszą możliwość dotarcia do pracowników, dzięki czemu utrzymana była wysoka frekwencja osób zatrudnianych w różnych lokalizacjach w Polsce.

Pracodawca Przyjazny Rodzinie

Zarządzenie w sprawie Pracodawca Przyjazny Rodzinie określa zasady funkcjonowania programu oraz reguluje działania związane z jubileuszami pracy, zakończeniem pracy zawodowej oraz jubileuszami urodzin byłych pracowników.

Pracowniczy Program Emerytalny

Gwarantuje pracownikom ORLEN dodatkowe środki finansowe do wykorzystania po zakończeniu aktywności zawodowej i przejściu na emeryturę. W programie składka podstawowa jest finansowana przez pracodawcę, a pracownik ma możliwość finansowania składki dodatkowej.

Pracowniczy Plan Oszczędnościowy Program emerytalno-oszczędnościowy, który umożliwia pracownikowi ORLEN zaoszczędzić dodatkowe środki finansowe na przyszłą emeryturę na korzystnych warunkach rynkowych.

Pracowniczy Plan Kapitałowy

Program mający na celu długoterminowe oszczędzanie środków z przeznaczeniem na cele emerytalne, z możliwością wcześniejszej wypłaty lub wypłaty po osiągnięciu przez zatrudnionego 60. roku życia. Oszczędności zebrane na rachunkach PPK stanowią w pełni prywatny i dziedziczony kapitał finansowy pracownika. Środki do PPK zasilane są z trzech źródeł: przez pracownika, pracodawcę oraz państwo.

Wypłata na życzenie

Umożliwia pracownikom szybki i łatwy dostęp do wynagrodzenia przed standardowym dniem wypłaty.

Benefit prawny

Usługa obejmuje m.in. dostęp do nielimitowanych porad prawnych w sprawach osobistych udzielanych mailowo i telefonicznie z zakresu m.in. prawa rodzinnego oraz cywilnego, zakupu i wynajmu nieruchomości, jak również reklamacji konsumenckich, relacji z bankami i ubezpieczycielami, zdarzeń drogowych, spraw urzędowych w ramach postępowań administracyjnych.

Kafeteria

Internetowa platforma do zarządzania ofertą benefitową według indywidualnych potrzeb pracownika. Z szerokiej oferty dostępnych benefitów można skorzystać za punkty otrzymane od pracodawcy.

Program MyCar

Benefit samochodowy, który jest alternatywą dla samochodu służbowego. Jest to miesięczne pieniężne świadczenie przeznaczone na zakup lub wynajem samochodu prywatnego do celów służbowych stanowiące równowartość raty leasingu samochodu służbowego. Dodatkowo w przypadku benefitu samochodowego przysługuje karta zakupowa umożliwiająca dokonywanie zakupów paliw, towarów pozapaliwowych i usług na stacjach paliw ORLEN w ramach przyznanego limitu.

ORLEN Pasja

Program, który powstał w odpowiedzi na potrzeby pracowników chcących realizować i rozwijać swoje hobby oraz pozazawodowe zainteresowania. Dzięki oferowanemu przez firmę wsparciu pracownicy zyskują dodatkowe środki finansowe lub rzeczowe na realizowanie swoich aktywności w zakresie sportowym, artystycznym, kulturalnym, naukowym w wielu innych dziedzinach.

Platformy Master Benefit i Car Platform

Benefity samochodowe wspierające możliwość abonamentowego wynajmu samochodów.

Czekolada rabatów

Zbiór rabatów dla pracowników na usługi i produkty firm, z którymi ORLEN współpracuje, m.in. na: sprzęt komputerowy, produkty ubezpieczeniowe PZU, produkty Apple, abonament komórkowy, zakup okularów.

Zasady udzielania pomocy pracownikom w sytuacjach kryzysowych

Celem polityki jest udzielanie pracownikom oraz członkom ich rodzin pomocy w kryzysowych sytuacjach życiowych. Pracodawca, udzielając wsparcia, uwzględnia rodzaj zdarzenia, rodzaj i rozmiar szkód, sytuację życiową i materialną poszkodowanego pracownika i jego rodziny. W zależności od powyższych kryteriów może udzielić wsparcia w zakresie pomocy materialnej, opieki medycznej, pomocy psychologicznej oraz pomocy prawnej.

Praktyka wsparcia psychologicznego w miejscu pracy

Celem praktyki jest wsparcie i pomoc psychologiczna dla pracowników i członków ich najbliższej rodziny w trudnych sytuacjach życiowych – nie tylko zawodowych, ale także osobistych. Praktyka realizowana jest przez Pracownię Psychologii Pracy, która znajduje się w strukturach firmy. Pracownia zapewnia natychmiastowe wsparcie w zdarzeniach losowych. Po wypadku śmiertelnym, który miał miejsce we wrześniu 2022 roku w Obszarze Produkcji, udzielono natychmiastowego wsparcia psychologicznego pracownikom oraz kontynuowano wsparcie w kolejnych dniach.

Współorganizowano dla pracowników warsztaty z zakresu wsparcia psychologicznego w sytuacji silnego stresu. Celem warsztatów było przekazanie pracownikom dodatkowej wiedzy, która miała pomóc im odzyskać siłę psychiczną. Współorganizowano wykłady dla pracowników i menedżerów, które miały na celu poszerzenie ich wiedzy z zakresu dbania o dobrostan własny i pracowników („Lider dobrostanu”, „Jak świadomie zarządzać własną energią”). Wykłady wpisały się w holistyczne podejście do pracowników. Łącznie w 2022 roku przeprowadzono 81 rozmów wspierających, których uczestnikami byli pracownicy ORLEN, Grupy ORLEN oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. Realizowano również działania z zakresu psychoedukacji.

Do funkcjonujących polityk i wewnętrznych aktów organizacyjnych dotyczących poszanowania praw człowieka należą m.in.:

Kodeks etyki – określa wartości, zasady postępowania i normy, które wyznaczają standardy etyczne dla wszystkich pracowników Grupy ORLEN w oparciu o znowelizowane podejście do rozumienia wartości ORLEN: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność, a także aktualną skalę, strategię działania i zakres wymagań otoczenia Grupy ORLEN oraz najlepszych praktyk z zakresu etyki biznesowej. Są w nim zawarte zapisy dotyczące m.in.: poszanowania różnorodności, w tym sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników bez względu na wiek, płeć, zajmowane stanowisko, wyznanie, narodowość czy światopogląd, równych szans rozwoju i doskonalenia zawodowego, a także odpowiedzialności za budowanie etycznego, bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy. Zawiera on również zapisy o etycznych i odpowiedzialnych postawach wobec wszystkich interesariuszy, w tym: pracowników, konsumentów, partnerów biznesowych oraz społeczności lokalnych. Ponadto jest dokumentem wspierającym realizację strategii biznesowej ORLEN 2030. 

Polityka ochrony praw człowieka w GK ORLEN

Polityka określa kluczowe zasady działań, zachowań i regulacji obowiązujących w Grupie ORLEN, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z dbałością o przestrzeganie praw człowieka wewnątrz organizacji oraz w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi.

Polityka zakupowa Grupy Kapitałowej ORLEN

celem polityki jest wspieranie realizacji strategii Grupy ORLEN poprzez zarządzanie kategoriami zakupowymi, budowanie nowoczesnej kultury zarządzania i doskonałości operacyjnej oraz dbałość o zrównoważony łańcuch dostaw. Jednym z celów strategicznych polityki jest kwalifikacja i ocena dostawców.

Regulamin przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wszelkim formom molestowania w ORLEN

Poza uregulowaniami formalnymi Regulamin uwzględnia również działania profilaktyczne, mające na celu nie dopuścić do pojawienia się jakichkolwiek zachowań noszących znamiona mobbingu, dyskryminacji czy innych form szykanowania. Podejmowane inicjatywy w zakresie tworzenia angażującego środowiska pracy oraz realizowane w 2022 roku programy szkoleniowe odnoszące się do obowiązków menedżerskich w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wszelkim formom molestowania pozytywnie wpływają na kulturę organizacyjną firmy. Promowanie kultury pracy opartej na zaufaniu i szacunku jest jednym z głównych celów ujętych w strategii HR.

Polityka zarządzania konfliktem

Polityka wyznacza standardy obowiązujące w spółkach Grupy ORLEN w zakresie identyfikacji, ujawniania i zarządzania konfliktem interesów. Jej celem jest ograniczanie ryzyka korupcji i nadużyć w procesach biznesowych, zapewnienie należytej staranności w działalności spółek Grupy ORLEN, podnoszenie świadomości pracowników w spółkach Grupy ORLEN w zakresie unikania konfliktu interesów i przeciwdziałania nadużyciom oraz określenie zasad i standardów postępowania w zakresie zgłaszania konfliktu interesów, ujawniania go i zarządzania nim.

Polityka różnorodności

Zadaniem Polityki jest promowanie wartości, norm oraz zwyczajów wpisujących się w zagadnienie równego traktowania pracowników oraz budowania atmosfery akceptacji. Przedstawione w niej zostały założenia oraz zasady, których głównym celem jest zwiększenie świadomości i zrozumienia znaczenia różnorodności oraz tworzenie warunków dla otwartego i tolerancyjnego miejsca pracy. Polityka różnorodności jest dokumentem opracowanym w ORLEN, ale spółkom Grupy ORLEN również zalecono jej wdrożenie i posiadają już polityki o podobnym standardzie.

Polityka określająca warunki i zasady pracy osób niepełnosprawnych

Celem polityki jest zapewnienie niepełnosprawnym równych szans w miejscu pracy z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, umożliwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia, powrotu do pracy, awansu zawodowego oraz przyczynianie się do prowadzenia samodzielnego życia przez osoby niepełnosprawne oraz zwiększanie integracji osób niepełnosprawnych z innymi pracownikami.

Środowisko i klimat

Wśród dokumentów wewnętrznych funkcjonujących w ORLEN wynikających z wdrożonych systemów oraz decyzji organów administracji publicznej wymienić należy m.in.:

Ochrona Środowiska

 • Procedura prowadzenia monitoringu środowiska – zapewnia prawidłowe prowadzenie monitoringu powietrza (imisja), ścieków oraz wód opadowych i roztopowych powstających na terminalach paliw, oraz wód podziemnych wokół i na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku, oraz na terenie terminali paliw, a także identyfikacji i ewidencji kluczowych wskaźników Programu „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care) odnoszących się do obszarów: ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa procesowego (w tym bezpieczeństwa i dystrybucji chemikaliów) oraz bezpieczeństwa pracy.
 • Ramowy System Zarządzania Responsible Care – zgodny z wytycznymi Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego (CEFIC), stanowi wsparcie w zakresie rozszerzenia wdrożonych systemów zarządzania. Jest wynikiem przyjęcia w 2007 roku przez ORLEN Deklaracji Poparcia dla Światowej Karty Responsible Care i stanowi kontynuację realizowanego od 1997 roku przez ORLEN Programu „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care).
 • Pozwolenia Zintegrowane – decyzje dla instalacji IPPC w ORLEN: Rafinerii, Petrochemii, Elektrociepłowni, CCGT i Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz Zakładu PTA i CCGT we Włocławku, w których określone są bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi warunki eksploatacji.
 • Instrukcja CO2 wprowadzająca zasady funkcjonowania systemu monitorowania i raportowania emisji dwutlenku węgla oraz poziomów działalności w ORLEN – wprowadzająca zasady terminowego i rzetelnego zamieszczania danych do informatycznego systemu monitorowania emisji CO2, w tym danych dotyczących poziomów działalności z poszczególnych instalacji objętych bezpłatnymi przydziałami uprawnień do emisji.
 • Instrukcja określająca zasady naliczania i wnoszenia opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz opłat za usługi wodne w ORLEN – w celu ujednolicenia metodologii obliczeń, podniesienia jakości uzyskiwania danych oraz terminowego i rzetelnego przekazywania danych będących podstawą naliczania opłat.
 • Procedura gospodarki odpadami – reguluje działania dotyczące ewidencjonowania, magazynowania, zbierania i unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w procesach produkcyjnych, energetycznych, magazynowych, pomocniczych i zabezpieczających.
 • Instrukcja określająca zasady gospodarowania opakowaniami w ORLEN – w celu zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz informowaniu o rzeczywistej masie wszystkich opakowań.
 • Zarządzenie w sprawie zasad i trybu zarządzania wydatkami i rezerwą na remediację powierzchni ziemi oraz trybu realizacji remediacji w ORLEN – określa zasady finansowania oraz sposoby realizacji prac remediacyjnych prowadzonych na obiektach ORLEN.
 • Instrukcja określająca zasady funkcjonowania systemu LDAR w ORLEN – wdrożenie i utrzymywanie systemu wykrywania i likwidacji wycieków (Leak Detection and Repair) w celu identyfikacji, monitorowania i redukcji rozproszonej emisji lotnych związków organicznych, a tym samym w celu zmniejszania oddziaływania Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz PTA we Włocławku na środowisko, strat surowców i produktów, a także poprawy bezpieczeństwa procesowego.
 • Procedura identyfikowania aspektów środowiskowych i określania aspektów znaczących – ustala tryb przeprowadzania procesu identyfikacji, określania znaczenia i okresowej weryfikacji aspektów środowiskowych oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za te czynności.

Cele środowiskowe zostały określone w przyjętej przez ORLEN Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Polityce Energetycznej. Działania realizowane są w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, w skład którego wchodzą: System Zarządzania Jakością (ISO 9001, AQAP 2110), System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001), System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001), System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001), System Zarządzania Energią (ISO 50001), System Certyfikacji Biomasy i Biopaliw ISCC, System Certyfikacji KZR INiG dla procesu współuwodornienia, System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) – dla produkcji asfaltów, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (HACCP) wg Codex Alimentarius. Spółka posiada ważne certyfikaty na zgodność z ISO 9001:2015, AQAP 2110, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2017-06, ISO 50001:2018- 09, ISCC EU, KZR INiG i ZKP.

Wdrożone systemy są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią wsparcie dla codziennych działań spółki mających na celu profesjonalną obsługę klientów oraz utrzymanie najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i klimatu. Kluczowe spółki Grupy ORLEN posiadają wdrożone Zintegrowane Systemy Zarządzania, w których integralną część stanowią Systemy Zarządzania Środowiskowego wdrożone i utrzymywane zgodnie z normą ISO 14001. Spółki Grupy ORLEN posiadają również Polityki ZSZ / Systemu Zarządzania Środowiskowego zawierające zobowiązanie do ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz inne specyficzne zobowiązania istotne z punktu widzenia działalności jednostek. Ponadto zawierają zobowiązanie do zachowania zgodności z prawem oraz innymi wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi zidentyfikowanymi w ramach współpracy z interesariuszami.

Wszystkie działania systemowe, a w szczególności działania mające wpływ na bezpieczeństwo ludzi i środowiska są zgodne i dostosowane do strategii Grupy ORLEN uwzględniającej dążenie do optymalizacji procesów technologicznych, redukcji emisji gazów cieplarnianych, neutralności klimatycznej, zeroemisyjności i poszanowana zasad zrównoważonego rozwoju.

Energetyka

Wypełnienie przez ORLEN obowiązków wynikających z REMIT – określa w szczególności zasady postępowania obowiązujące osoby będące w posiadaniu informacji wewnętrznej i procedurę podawania informacji wewnętrznej do wiadomości publicznej.

Zasady postępowania w związku z przepisami dotyczącymi wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – celem jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania ORLEN w przypadku wprowadzenia ograniczeń przez organy państwa.

Instrukcja prognozowania i bilansowania zapotrzebowania na media energetyczne – MEBiP dla komórek organizacyjnych zlokalizowanych w Płocku, Zakładu PTA we Włocławku oraz Odbiorców Zewnętrznych – celem jest zapewnienie prawidłowego zbilansowania zużycia mediów energetycznych w poszczególnych obszarach ORLEN oraz Odbiorców Zewnętrznych – przyłączonych do sieci elektroenergetycznej.

Zasady zarządzania i obrotem energią elektryczną i prawami majątkowymi z nich wynikającymi – określa zasady zarządzania i obrotem energią elektryczną i prawami majątkowymi w ORLEN w ramach Grupy Aktywnego Handlu Energią (GAHE). Uregulowanie dotyczy także spółek Grupy ORLEN działających w ramach GAHE.

Zasady realizacji zadań Operatora Handlowo - Technicznego Energetyki – obejmują m.in. procesy w zakresie handlu energią elektryczną, prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii i efektywności energetycznej, gwarancjami pochodzenia, zakresami energetycznymi z tym związanymi oraz usługami powiązanymi.

Szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w ORLEN – obejmują rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji; zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz tryb sprawdzania posiadanych kwalifikacji.

Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN – ma na celu zwiększenie antykorupcyjnej świadomości pracowników, kształtowanie pożądanych postaw i zachowań, a także usprawnienie procedur i nadzoru nad procesami biznesowymi. W dokumencie podkreślone jest znaczenie szkolenia i zwiększania świadomości pracowników oraz odpowiedzialności zarządów spółek za tworzenie warunków do przeciwdziałania i zwalczania korupcji w Grupie ORLEN. Za koordynowanie realizacji celów zawartych w polityce w Grupie ORLEN odpowiada koordynator do spraw antykorupcyjnych ORLEN. Schemat działań oparty został na trzech filarach: pracownikach bezpośrednio podejmujących czynności w procesach biznesowych, pracownikach odpowiedzialnych za funkcje wsparcia w zakresie bezpieczeństwa gospodarczego, a także pracownikach odpowiedzialnych za kontrolę wewnętrzną i audyt.

Polityka zarządzania konfliktem interesów w Grupie Kapitałowej ORLEN – zapewnia transparentność w relacjach biznesowych oraz identyfikuje i zarządza przypadkami potencjalnego i rzeczywistego konfliktu interesów, który dotyczy pracowników i przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych.

Anonimowy System Zgłaszania Nieprawidłowości (ASZN) – umożliwia m.in. pracownikom ORLEN informowanie o nieprawidłowościach i naruszeniach prawa związanych z działalnością spółki. Zgłoszeń można dokonywać poufnie i anonimowo, chroniąc swoją tożsamość i zwiększając bezpieczeństwo spółki. ASZN zapewnia pisemne i ustne możliwości zgłaszania naruszeń prawa oraz ochronę osób zgłaszających.

Polityka przyjmowania i wręczania upominków w Grupie Kapitałowej ORLEN – jej celem jest przeciwdziałanie korupcji, zapewnienie transparentności w relacjach biznesowych i umożliwienie rejestracji przyjmowanych i wręczanych upominków. W polityce tej określone zostały najważniejsze zasady dotyczące przyjmowania i wręczania upominków oraz odpowiedzialność pracowników.

Zasady organizacji procesu weryfikacji kontrahentów ORLEN – proces weryfikacji kontrahentów obejmuje zespół działań, których podjęcie pozwala na identyfikację kontrahenta, ustalenie okoliczności związanych z transakcją oraz dochowanie należytej staranności przy podejmowaniu decyzji o jej zawarciu albo kontynuowaniu zawartej transakcji z kontrahentem.

Zasady oraz instrukcje przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Grupie Kapitałowej ORLEN – określają szczegółowy sposób postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Grupie ORLEN. Zasady są skierowane do wszystkich pracowników spółek, na wszystkich stanowiskach, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem, dokumentami finansowymi bądź uczestniczą w realizacji transakcji. Zasady zarządzania ryzykiem regulacyjnym w Grupie ORLEN stanowiące część Polityki compliance – regulują procesy zarządzania ryzykiem regulacyjnym wynikającym z obowiązujących lub projektowanych aktów prawnych, z wyłączeniem ryzyk podatkowych.

Zasady zarządzania ryzykiem regulacyjnym w Grupie ORLEN stanowiące część Polityki compliance – regulują procesy zarządzania ryzykiem regulacyjnym wynikającym z obowiązujących lub projektowanych aktów prawnych, z wyłączeniem ryzyk podatkowych.

Zasady nadzoru właścicielskiego oraz przypisania spółek, w których ORLEN posiada akcje lub udziały, do Członków Zarządu ORLEN sprawujących nadzór biznesowy nad spółkami – zawierają instrukcję doboru kandydatów na stanowiska członków organów spółek Grupy ORLEN oraz zasady ustalania i rozliczania Indywidualnych Zadań Premiowych dla członków zarządów spółek Grupy ORLEN. Uwzględniają objęcie pełnym nadzorem właścicielskim Fundację ORLEN. 

Kodeks postępowania dla dostawców – określa standardy etyczne, które muszą spełniać dostawcy Grupy ORLEN. Reguluje również działania związane z przeciwdziałaniem korupcji oraz promuje wysokie standardy etycznego prowadzenia działalności.

Zasady zarządzania ryzykiem utraty atrybutów bezpieczeństwa informacji – zawierają informacje i wytyczne dotyczące przebiegu procesu zarządzania ryzykiem utraty atrybutów bezpieczeństwa.

Regulamin prowadzenia kontroli finansowej przez Biuro Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością – określa zasady przeprowadzania kontroli finansowych w ORLEN i spółkach Grupy ORLEN.

Standardy prowadzenia kontroli finansowych w ORLEN – określają ramy w zakresie zarządzania, wykonywania i zapewniania wysokiej jakości działalności kontrolnej. Celem wprowadzenia stosowania standardów jest zapewnienie i utrzymanie profesjonalnego poziomu kontroli finansowych przeprowadzanych przez Dział Kontroli Finansowej w Biurze Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością ORLEN oraz ustandaryzowanie podejścia do przygotowania, prowadzenia i dokumentowania kontroli finansowych oraz oceny ich wyników

Regulamin przeprowadzania w ORLEN S.A. audytów, projektów doradczych oraz analiz działalności biznesowej – określa zasady przeprowadzania audytów, projektów doradczych oraz analiz działalności biznesowej w ORLEN, spółkach Grupy ORLEN oraz innych podmiotach w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa.

Polityka i Procedura Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym – dokument określający zasady Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w ORLEN oraz role i zadania poszczególnych osób funkcjonujących w tym procesie.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania – dokument opisujący standardy działania dotyczące zapewnienia jakości, ograniczania wpływu na środowisko, BHP, bezpieczeństwo informacji i bezpieczeństwo żywności. Funkcjonuje jako deklaracja dotycząca zapewnienia jakości, minimalizowania wpływu na środowisko, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i bezpieczeństwa informacji – ściśle powiązana z wartościami ORLEN.

Spółki dawnej Grupy LOTOS do 1 sierpnia 2022 roku i dawnej PGNiG do 2 listopada 2022 roku, a także do końca 2022 roku stosowały adekwatne dla Grupy ORLEN polityki i rozwiązania dotyczące przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, zapewniając analogiczną ochronę dla prowadzonej działalności.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kluczowe polityki

Do funkcjonujących polityk i wewnętrznych aktów organizacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy należą m.in.:

 • Obszar bezpieczeństwa pracy w Grupie ORLEN jest regulowany przez przepisy krajowe, rozporządzenia Unii Europejskiej, zharmonizowane normy krajowe oraz zasady wynikające z dobrych praktyk w zakresie bezpiecznej realizacji prac i prowadzenia procesów.
 • W spółkach Grupy ORLEN funkcjonują wewnętrzne systemy aktów organizacyjnych zawierające polityki, regulaminy, zarządzenia, procedury, instrukcje, polecenia służbowe itp. dotyczące obszaru bezpieczeństwa osobistego, procesowego oraz pożarowego. Natomiast na poziomie korporacyjnym Grupy ORLEN realizowane są przedsięwzięcia polegające na inicjowaniu, kreowaniu i monitorowaniu działań zmierzających do ujednolicenia stosowanych przez spółki rozwiązań w aspekcie funkcjonujących w nich standardów i systemów bezpieczeństwa pracy oraz ich ciągłego doskonalenia.
 • Kierunki rozwoju obszaru bezpieczeństwa osobistego i procesowego Grupy ORLEN 2022-2026 – jest to koncepcja zarządzania obszarem bezpieczeństwa pracy Grupy ORLEN, polegająca na budowaniu i rozwoju jednolitego standardu bezpieczeństwa wewnątrz Koncernu przy jednoczesnym zwiększeniu doskonałości operacyjnej oraz prewencyjnej bezpieczeństwa osobistego i bezpieczeństwa procesowego.
 • Standardy bezpieczeństwa, standardy techniczne Grupy ORLEN – są to ujednolicone wymagania z zakresu bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa operacji związanych z towarami niebezpiecznymi. W ramach Grupy ORLEN funkcjonuje ok. 59 standardów bezpieczeństwa pracy. Stanowią one najwyższe standardy bezpieczeństwa zidentyfikowane w branży paliwowo-energetycznej. Potrzeby opracowywania nowych oraz aktualizacji obecnie funkcjonujących są identyfikowane na bieżąco i koordynowane przez Biuro BHP ORLEN.
 • Kompleksowy system prewencji (KSP) ORLEN – jest podstawowym elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, na który składają się wewnętrzne akty organizacyjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego, ochrony radiologicznej, bezpieczeństwa technicznego, bezpieczeństwa procesowego oraz bezpieczeństwa operacji związanych z towarami niebezpiecznymi. Są to m.in.: System zarządzania bezpieczeństwem procesowym w ORLEN, Instrukcja ochrony radiologicznej w zakładzie produkcyjnym w Płocku i Zakładzie PTA we Włocławku, Regulamin bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego ORLEN, regulacje dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych transportem lądowym w spółce. Spółki Grupy ORLEN tworzą analogiczne systemy w ramach własnych struktur aktów organizacyjnych.
 • Jedynki bezpieczeństwa ORLEN – stanowią zbiór podstawowych zasad, których przestrzeganie jest wymagane wraz ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i standardami oraz Jedynki bezpieczeństwa dla własnych stacji paliw ORLEN, stanowiące zbiór podstawowych zasad do stosowania na terenie własnych stacji paliw ORLEN. W spółkach Grupy ORLEN funkcjonują analogiczne zasady w ramach ich struktur organizacyjnych, dostosowane do specyfiki prowadzonych w spółkach procesów.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf