Organy zarządzające i nadzorujące

Kapitały:
GRI:

Zasady działania Rady Nadzorczej i jej Komitetów oraz Zarządu ORLEN są – poza przepisami powszechnie obowiązującymi – regulowane przez Statut ORLEN, a także odpowiednio przez Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Zarządu.

Organy zarządzające i nadzorcze ORLEN w trakcie realizowania swoich funkcji respektują także zasady ładu korporacyjnego ustanowione przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez Zarząd i Radę Nadzorczą obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych, a także wywiązywania się z nich w sposób efektywny, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powoływani do pełnienia funkcji reprezentują wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Obecny skład Zarządu i Rady Nadzorczej zapewnia wszechstronność i różnorodność tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego osób, które wchodzą w skład tych organów.

W ramach zarządzania różnorodnością w Spółce nie obowiązuje wskaźnik różnorodności płci. W Radzie Nadzorczej Spółki jest zachowany wymagany przez kodeks dobrych praktyk warunek różnorodności płci – udział mniejszości na poziomie nie niższym niż 30%, warunek ten nie jest spełniony w Zarządzie ORLEN.

Dodatkowa aktywność zawodowa członków Zarządu jest oceniana przez Radę Nadzorczą, która zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki udziela członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów oraz na pobieranie wynagrodzenia z tego tytułu.

 • 2-9

Struktura zarządcza

 • 2-10

Nominacja i wybór najwyższego organu zarządzającego

 • 2-11

Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego

Zarząd

Skład Zarządu ORLEN na 1 stycznia 2022 roku oraz 31 grudnia 2022 roku.

Rada Nadzorcza ORLEN powołała do składu Zarządu na posiedzeniu w dniu:

 • 15 lutego 2022 roku Pana Piotra Sabata, od 1 marca 2022 roku,
 • 25 sierpnia 2022 roku Pana Krzysztofa Nowickiego, od 1 września 2022 roku,
 • 27 października 2022 roku Panią Iwonę Waksmundzką-Olejniczak, od 3 listopada 2022 roku,
 • 27 października 2022 roku Pana Roberta Perkowskiego, od 3 listopada 2022 roku.

W dniu 30 marca 2023 roku Minister Aktywów Państwowych działający jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa powołał Pana Daniela Obajtka na Członka Zarządu nowej trzyletniej kadencji rozpoczynającej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022. Następnie Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Danielowi Obajtkowi funkcję Prezesa Zarządu ORLEN S.A. w okresie nowej wspólnej kadencji Zarządu.

W dniu 27 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu ORLEN S.A. następujące osoby:

 • Pana Armena Konrada Artwicha na stanowisko Członka Zarządu,
 • Pana Adama Buraka na stanowisko Członka Zarządu,
 • Panią Patrycję Klarecką na stanowisko Członka Zarządu,
 • Pana Krzysztofa Nowickiego na stanowisko Członka Zarządu,
 • Pana Roberta Perkowskiego na stanowisko Członka Zarządu,
 • Pana Michała Roga na stanowisko Członka Zarządu,
 • Pana Piotra Sabata na stanowisko Członka Zarządu,
 • Pana Jana Szewczaka na stanowisko Członka Zarządu,
 • Panią Iwonę Waksmundzką- Olejniczak na stanowisko Członka Zarządu,
 • Pana Józefa Węgreckiego na stanowisko Członka Zarządu, na wspólną kadencję Zarządu rozpoczynającą się w dniu następnym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji Zarządu Spółki, czyli po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

Skład Zarządu ORLEN na dzień autoryzacji „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN za rok 2022” (27 kwietnia 2023 roku)

Aktualny podział odpowiedzialności Członków Zarządu ORLEN dostępny jest także na internetowej stronie korporacyjnej Spółki: www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/organy-i-struktura-spolki/obszary-odpowiedzialnosci

Skład osobowy i życiorysy Członków Zarządu na dzień autoryzacji „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN za rok 2022” (27 kwietnia 2023 roku)

DANIEL OBAJTEK
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Daniel Obajtek jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ORLEN od 6 lutego 2018 roku. Wcześniej, od 2017 do lutego 2018 roku, pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy Energa S.A. W latach 2016–2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od lipca 2016 do lutego 2018 był członkiem Rady Nadzorczej spółki LOTOS Biopaliwa. Od czerwca 2016 do lutego 2018 był przewodniczącym Rady Nadzorczej DALMOR S.A.

Jako Prezes Zarządu ORLEN stworzył silną multienergetyczną firmę, zdecydowanego lidera w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki zrealizowanym w 2022 roku przejęciom Grupy LOTOS i PGNiG, a wcześniej Energi, Ruchu czy Polska Press, dzisiaj Grupa ORLEN posiada potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski, a nawet Europy Środkowej. Co za tym idzie, może skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną na rynkach, na których funkcjonuje. Pod kierownictwem Daniela Obajtka powstała zintegrowana, nowoczesna Grupa, która będzie generować około 400 miliardów PLN przychodu rocznie i obsługiwać ok. 150 milionów klientów.

W ramach zaktualizowanej strategii ORLEN2030 koncern planuje rekordowe inwestycje w energetykę odnawialną, wydobycie oraz rozwój projektów dotyczących zielonej energii, m.in. w obszarze biogazu i biopaliw. Koncern kontynuuje też rozwój technologii wodorowej, nowoczesnej petrochemii i bezpiecznej energetyki jądrowej. Na realizację strategicznych projektów, do końca tej dekady, firma przeznaczy około 320 mld PLN. ORLEN jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku.

Niezwykle istotnym elementem działalności Grupy ORLEN jest też wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego, nie tylko w Polsce, ale w całym regionie. Jest to możliwe dzięki skutecznej dywersyfikacji dostaw surowców do Polski realizowanej intensywnie po 2015 roku.

Daniel Obajtek jest absolwentem Executive MBA organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowanego przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Jest członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu, przewodniczącym Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego i laureatem wielu wyróżnień, m.in.: Polskiego Kompasu 2018 i Prezesa Roku 2018 w plebiscycie Gazety Giełdy i Inwestorów PARKIET – Byki i Niedźwiedzie. W 2019 roku uhonorowany Nagrodą Prometejską im. Lecha Kaczyńskiego. Otrzymał Wektora 2019, przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP. Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu we wrześniu 2020 roku został wyróżniony nagrodą „Człowieka Roku”. W 2020 roku wyróżniony przez czytelników Gazety Giełdy PARKIET tytułem: Gwiazda Roku 2020. Dwukrotnie, w 2020 i 2022 roku, wyróżniony w rankingu „Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce”, organizowanym przez agencję ISB News. W 2021 roku wyróżniony tytułami Człowieka Roku „Wprost” i Człowieka Wolności „Tygodnika Sieci”. W 2022 roku wyróżniony Nagrodą Gospodarczą Forum Wizja Rozwoju „Złota wstęga” w kategorii Inwestycje. W tym samym roku, doceniając budowę silnego środkowoeuropejskiego koncernu multienergetycznego, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przyznał mu nagrodę specjalną „Strażnik Wartości – Custos Virtutum”. Z takim samym uzasadnieniem wielkopolscy naukowcy działający w Akademickim Klubie Obywatelskim wyróżnili Prezesa ORLEN statuetką śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

JÓZEF WĘGRECKI
Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Józef Węgrecki jest Członkiem Zarządu ORLEN S.A. od 23 marca 2018 roku. W okresie od 5 lutego do 23 marca 2018 roku był Członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów ORLEN. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Maszyn Górniczo-Hutniczych. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

W latach 1978–1990 pracował w Zakładzie Remontowym Energetyki Kraków, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Technicznych (Członka Zarządu). Następnie w latach 1990–1993 w Spółce Pracowniczej REMAK Opole na stanowisku Wiceprezesa spółki. Od kwietnia 1993 do czerwca 2017 roku pełnił funkcję Prezesa, Członka Zarządu Spółki REMAK – KRAK Sp. z o.o.

W 2017 roku został mianowany Wiceprezesem Zarządu w spółce ENERGA Wytwarzanie S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie w zakresie eksploatacji
turbin wodnych, wiatrowych, farm fotowoltaicznych, kogenerację, elektrownie węglowe oraz działalność w zakresie innowacji, pozyskiwania dla spółki aktywów ciepłowniczych i wyznaczania kierunków rozwoju. Od 5 lutego 2018 roku delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów w ORLEN S.A., po czym w kwietniu został powołany na Członka Zarządu ds. Operacyjnych.

Interesuje się monitorowaniem i analizą najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie energetyki – alternatywnymi źródłami energii i możliwościami ich wdrażania w przemyśle. Jest odznaczony: Galicyjską Wielką Nagrodą Budownictwa za wkład w rozwój budownictwa; Odznaką Honorową za zasługi dla budownictwa; Złotym Medalem za długoletnią służbę; Odznaką Honoris Gratia – za działalność charytatywno-społeczną, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

PIOTR SABAT
Członek Zarządu ds. Rozwoju

Piotr Sabat jest Członkiem Zarządu ORLEN od 1 marca 2022 roku. Sprawuje nadzór nad obszarami realizacji inwestycji majątkowych, rozwoju technologii, techniki.

Z wykształcenia prawnik i ekonomista z doświadczeniem zawodowym obejmującym różne obszary zarządcze i nadzorcze przedsiębiorstw i funkcje m.in. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Mostostal Płock S.A., Dyrektora ds. Prawnych w strukturze corporate FM Logistic z odpowiedzialnością za obsługę prawną, ubezpieczeniową, zarządzanie ryzykiem oraz bezpieczeństwem, szefa działu prawnego GEFCO Group na Polskę.

Absolwent studiów prawniczych na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, studiów doktoranckich z prawa w INP Polskiej Akademii Nauk, studiów doktoranckich z ekonomii w INE Polskiej Akademii Nauk, studiów Executive MBA – wspólny program INE PAN oraz Vienna Institute for International Economic Studies w Wiedniu (WIIW), studiów podyplomowych z zarządzania i audytu na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych z windykacji należności w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych z negocjacji i mediacji na Uniwersytecie SWPS.

Posiada również doświadczenie dydaktyczne zdobyte w związku z prowadzeniem zajęć na studiach MBA w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie oraz w Akademii Sztuki Wojennej, a także na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie.

PATRYCJA KLARECKA
Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej

Patrycja Klarecka jest Członkiem Zarządu ORLEN od 24 czerwca 2018 roku. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie polityki gospodarczej i strategii przedsiębiorstw. Jako Członek Zarządu ORLEN odpowiada m.in. za sprzedaż i rozwój sieci detalicznej. Ponadto nadzoruje działalność CSR, obszar IT oraz bezpieczeństwo infrastruktury i informacji. 

W latach 2016–2018 pełniła funkcję prezesa PARP, największej w Polsce agencji rządowej działającej na rzecz rozwoju MŚP.
Ma doświadczenie zawodowe w sektorach: finansowym, medialnym i edukacyjnym, w tym na stanowiskach menedżerskich w takich spółkach, jak: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (2014–2016), Bank Zachodni WBK (2010–2014), Telewizja Polska (2004–2010), PZU (2002–2004). Wcześniej pracowała m.in. jako wykładowca w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie i jako konsultant w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Była przewodniczącą Rady Nadzorczej spółki ORLEN Deutschland GmbH (2018–2019), członkinią rad nadzorczych: Fundacji GPW i IAB Polska oraz członkinią zarządu Fundacji Charytatywnej PZU. Reprezentowała TVP w Crossmedia Group przy Europejskiej Unii Nadawców.

MICHAŁ RÓG
Członek Zarządu ds. Handlu Hurtowego i Międzynarodowego

Michał Róg jest Członkiem Zarządu ORLEN od 1 września 2018 roku. Sprawuje nadzór nad obszarami: handlu hurtowego produktami rafineryjnymi, handlu produktami petrochemicznymi, logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i zakupów. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Canadian International Management Institute and Harvard Business School. Ukończył Program Executive MBA organizowany przez Politechnikę Krakowską i Central Connecticut State University.

Ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w firmie TELE-FONIKA KABLE S.A., gdzie pracował jako: Wiceprezes ds. Sprzedaży – Sektor Dystrybucja i Energetyka, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Produktu Średnich i Wysokich Napięć, Dyrektor ds. Sprzedaży na Rynku Bałkańskim, Dyrektor ds. Handlu Krajowego, Dyrektor Biura Rynku Krajowego.

Od marca 2018 do sierpnia 2018 roku był Członkiem Zarządu ds. Handlowych ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Od kwietnia do sierpnia 2018 roku sprawował również funkcję Członka Zarządu Paramo a.s. z siedzibą w Pardubicach w Czechach.

Od 1 grudnia 2020 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Energa S.A., rezygnując z niej z upływem dnia 22 lutego 2023 roku.

ARMEN KONRAD ARTWICH
Członek Zarządu ds. Korporacyjnych

Armen Konrad Artwich jest Członkiem Zarządu ORLEN od 1 września 2018 roku.
Armen Konrad Artwich jest radcą prawnym. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia z zakresu finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Studiował także prawo spółek i prawo handlowe na University of Sheffield, School of Law. Aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od stycznia do sierpnia 2018 roku dyrektor Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej, w latach 2016–2018, jako zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju odpowiadał m.in. za projekty legislacyjne z obszaru prawa gospodarczego oraz za nadzór merytoryczny nad Głównym Urzędem Miar oraz Polskim Centrum Akredytacji. Jednocześnie w latach 2016–2018 członek Komisji Nadzoru Finansowego (przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki).

W latach 2011–2016 zatrudniony w Obszarze Prawnym Banku Zachodniego WBK S.A., gdzie odpowiadał za obsługę prawną bankowości inwestycyjnej w Pionie Global Banking & Markets. Absolwent XVIII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Za działalność pro publico bono odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i nagrodą Fundacji Polcul.

Pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Grupy Kapitałowej ORLEN.

JAN SZEWCZAK
Członek Zarządu ds. Finansowych

Jan Szewczak jest prawnikiem, analitykiem gospodarczym i ekspertem z zakresu finansów, prawa finansowego, bankowości oraz makroekonomii. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studium doktoranckie w Zakładzie Finansów i Prawa Finansowego. Odbył również staże naukowe w Amsterdamie i Pradze. Przez wiele lat był pracownikiem naukowym i wykładowcą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej (Vistula).

Ma bogate doświadczenie w sektorze finansowym. Zasiadał w Zarządzie Spółki PZU Tower, był głównym ekonomistą Kasy Krajowej SKOK, a także posłem VIII kadencji Sejmu RP, przewodniczącym Podkomisji Stałej ds. Instytucji Finansowych oraz wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i członkiem Komisji Cyfryzacji.

Jest publicystą ekonomicznym i autorem wielu opinii oraz ekspertyz dotyczących procesów gospodarczych i przekształceń własnościowych. W kręgu jego zainteresowań znajduje się historia gospodarcza oraz procesy prywatyzacyjne w Polsce i za granicą.

ADAM BURAK
Członek Zarządu ds. Komunikacji i Marketingu

Adam Burak jest Członkiem Zarządu od lutego 2020. W Grupie ORLEN odpowiada za realizację skonsolidowanej strategii komunikacyjnej w obszarze komunikacji korporacyjnej i marketingowej, w tym także za rozwój kanałów komunikacji digitalowej w Polsce i na rynkach zagranicznych. Wcześniej, od lutego 2018 pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Komunikacji Korporacyjnej, nadzorując realizację strategii komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Grupy ORLEN oraz budowę struktur i modelu biznesowego agencji mediowej powołanej we współpracy z PZU S.A.

Jest absolwentem stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów podyplomowych w WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku dziennikarstwo i Public Relations, posiada również tytuł MBA.

Wcześniej związany z branżą paliwowo-energetyczną oraz sektorem finansowym. Pełnił m.in. funkcję dyrektora komunikacji i marketingu w największych polskich spółkach, takich jak Grupa Energa, Grupa LOTOS czy PZU S.A., tworząc i wdrażając strategię komunikacji korporacyjnej, marketingowej i sponsoringowej. Posiada również szerokie doświadczenie w marketingu sportowym i dziennikarstwie. W latach 2012–2016 pełnił funkcję dyrektora ds. marketingu i PR oraz rzecznika prasowego Stadionu Wrocław, natomiast w latach 2008–2012 jako dziennikarz związany był z telewizją Polsat. Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w UNIPETROL A.S., ORLEN Południe S.A. Obecnie Członek Rady Nadzorczej w PZU Zdrowie S.A.

Adam Burak jest jurorem branżowego konkursu Złote Spinacze, członkiem kapituły programu 50 Kreatywnych w Biznesie magazynu BRIEF oraz prelegentem Kongresu Profesjonalistów Public Relations.

KRZYSZTOF NOWICKI
Członek Zarządu ds. Produkcji i Optymalizacji

Krzysztof Nowicki jest Członkiem Zarządu ORLEN od 1 września 2022 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także studia podyplomowe w zakresie prawa spółek na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Laureat nagrody MANAGER AWARD 2018.

Był założycielem i wspólnikiem zarządzającym kancelarii specjalizującej się w obszarze prawa pracy, cywilnego i administracyjnego.

W roku 2010 został dyrektorem Departamentu Prawnego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, a następnie wiceprezesem zarządu do spraw korporacyjnych i zarządzania majątkiem.

W 2016 roku objął stanowisko prezesa Zarządu LOTOS Oil. W latach 2018–2020 dodatkowo pełnił funkcję dyrektora do spraw korporacyjnych Grupy LOTOS S.A., od roku 2020 dyrektor ds. strategii i relacji inwestorskich Grupy LOTOS S.A. Był także przewodniczącym Rady Nadzorczej LOTOS Asfalt, LOTOS Infrastruktura oraz RCEkoenergia. Od stycznia 2021 roku do końca lipca 2022 roku był wiceprezesem zarządu ds. fuzji i przejęć Grupy LOTOS S.A.

IWONA WAKSMUNDZKA-OLEJNICZAK
Członek Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju

Iwona Waksmundzka-Olejniczak jest Członkiem Zarządu ORLEN od 3 listopada 2022 roku. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami i strukturami korporacyjnymi, w szczególności w sektorze energetycznym, w tym oil&gas oraz w sektorze bankowym. Dysponuje dogłębną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania rynku kapitałowego, corporate governance, zarządzania dużymi projektami oraz budowania i wdrażania strategii spółek.

Od 9 kwietnia 2022 roku Prezes Zarządu PGNiG. Dzięki podjętym przez nią działaniom PGNiG podpisało szereg kontraktów z dostawcami gazu z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego, w tym długoterminowy kontrakt z Equinor na kupno 2,4 mld m sześc. gazu rocznie. Nadzorowała proces połączenia PGNiG z ORLEN, który doprowadziła do finalizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Proces był realizowany z poszanowaniem interesów wszystkich interesariuszy i w pełnym dialogu ze stroną społeczną, czego efektem było podpisanie przez PGNiG, ORLEN i związki zawodowe w PGNiG porozumienia potwierdzającego uprawnienia pracowników Spółki po fuzji.

Od 16 lipca 2021 roku do 8 kwietnia 2022 roku pełniła funkcję Prezesa Zarządu ENERGA, spółki należącej do Grupy ORLEN. Nadzorowała całą Grupę Kapitałową Energa oraz kluczowe projekty inwestycyjne. Koordynowała wdrażanie nowej strategii Grupy Energa ze szczególnym uwzględnieniem celów transformacji energetycznej oraz procesem integracji z Grupą ORLEN.

Z ORLEN związana od lutego 2018 roku, gdzie najpierw jako Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, a następnie od lutego 2019 roku jako Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich była odpowiedzialna m.in. za opracowanie i realizację strategii ORLEN, strategii dekarbonizacji, strategii wodorowej oraz nadzór nad realizacją projektów strategicznych w całej grupie kapitałowej. Była autorką pierwszego na polskim rynku kapitałowym programu lojalnościowego dla inwestorów indywidualnych „ORLEN w portfelu”.

ROBERT PERKOWSKI
Członek Zarządu ds. Wydobycia

Robert Perkowski jest Członkiem Zarządu ORLEN od 3 listopada 2022 roku. Menedżer, samorządowiec i doktor nauk ekonomicznych. Przewód doktorski zrealizował w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Bankowości w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe z Analityki Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych poruszających tematykę wirtualizacji przedsiębiorstw.

Od 18 marca 2019 roku Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG. Ekonomista o wieloletnim doświadczeniu zarządczym w różnorodnych instytucjach.

W latach 2019–2020 pełnił funkcję Członka Zarządu w PGNiG Upstream Norway AS. W 2019 roku był Członkiem Rady Nadzorczej w INOVA Centrum Innowacji Technicznych. Z kolei w latach 2006–2018 piastował urząd Burmistrza Miasta Ząbki, a od 2017 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Związku Samorządowców Polskich. Przedtem, od 2002 roku pracował w resorcie sprawiedliwości, gdzie odpowiadał za plany finansowe w zakresie płac Służby Więziennej. Świadczył także usługi szkoleniowe oraz piastował inne funkcje publiczne.

Robert Perkowski pełni również następujące funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej w konsorcjum Krajowa Grupa Spożywcza, Członka Rady Nadzorczej EuRoPol GAZ, Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa, Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG Gaz TUW.

Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki w skład Zarządu Spółki wchodzi od pięciu do jedenastu członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu.

Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, przy czym jeden członek Zarządu ORLEN jest powoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki. Członka Zarządu powołanego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa odwołuje Rada Nadzorcza. Zgodnie ze Statutem Spółki powołanie członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu. Rada Nadzorcza, wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu, określa szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.

Kompetencje Zarządu ORLEN

Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw ORLEN.

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu. Jako czynności zwykłego zarządu traktowane są m.in. czynności mające za przedmiot obrót paliwami w rozumieniu Statutu Spółki (tj. ropą naftową, produktami ropopochodnymi, biokomponentami, biopaliwami oraz innymi paliwami, w tym gazem ziemnym, gazem przemysłowym i gazem opałowym) lub energią oraz wszelkie inne czynności niewskazane w Regulaminie Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 22 marca 2023 roku, wprowadziło w Statucie Spółki istotne zmiany w zakresie spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu; na dzień autoryzacji niniejszego sprawozdania zmiany te nie zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców.

Dodatkowo, zgoda Zarządu nie jest wymagana na dokonanie czynności będącej integralną częścią innej czynności, na dokonanie której Zarząd już wyraził zgodę, chyba że co innego wynika z uchwały Zarządu.

Uchwały Zarządu wymaga m.in.:

Uchwały Zarządu wymaga także zaciąganie zobowiązań wynikających z czynności prawnych: 

Zarząd ma obowiązek przekazywać Radzie Nadzorczej regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności ORLEN oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem, a także zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej informacje o sprawach określonych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych (art. 380(1) k.s.h.).

Rada Nadzorcza

Skład osobowy Rady Nadzorczej ORLEN na 1 stycznia 2022 roku oraz 31 grudnia 2022 roku.

Skład osobowy Rady Nadzorczej ORLEN na dzień autoryzacji „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN za rok 2022” (27 kwietnia 2023 roku)

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień autoryzacji „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN za rok 2022” (27 kwietnia 2023 roku) wraz ze wskazaniem informacji na temat wykształcenia i doświadczenia poszczególnych członków:

WOJCIECH JASIŃSKI
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki

Wojciech Jasiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1972–1986 pracował w Płocku, m.in. w NBP Oddział w Płocku, w Urzędzie Miejskim, w tym jako radca prawny w Izbie Skarbowej. W latach 1990–1991 organizował samorząd terytorialny w województwie płockim jako Delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego. Od 1992 do 1997 roku pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, kolejno jako dyrektor: Delegatury NIK w Warszawie, Zespołu Finansów i Budżetu, Departamentu Budżetu Państwa. W latach 1997–2000 pełnił funkcję Członka Zarządu, następnie Prezesa Zarządu warszawskiej spółki Srebrna.

Był Członkiem Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska SA w latach 1998–2000. Od września 2000 do lipca 2001 roku zajmował stanowisko podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2006-2007 był Ministrem Skarbu Państwa. Od 2001 roku wykonywał mandat posła na Sejm RP (IV, V, VI, VII i VIII kadencji), pełniąc funkcje: Przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. Systemu Bankowego i Polityki Pieniężnej, Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Był również członkiem sejmowej Komisji Skarbu Państwa.

Prezes Zarządu ORLEN S.A. od 16 grudnia 2015 roku do 5 lutego 2018 roku. Od czerwca 2018 roku do lipca 2019 roku – pełnomocnik zarządu Energa S.A. ds. rozwoju inwestycji i rynków energetycznych. Od 25 lutego 2016 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A., od dnia 7 czerwca 2021 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.

ANDRZEJ SZUMAŃSKI
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Adwokat, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego. Jeden z trzech autorów projektu ustawy z 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principles of Corporate Governance z 1999 roku Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego, umożliwiającego wdrażanie zasad Ładu Korporacyjnego dla Spółek Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obecnie jest Przewodniczącym Zespołu Prawa Koncernowego w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych. Od roku 1995 pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie a od 2015 roku jest członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu. Jest prezesem Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych od roku 2007. W latach 2005–2011 pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Był członkiem rad nadzorczych m.in. Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zajmuje się opracowywaniem ekspertyz prawnych z zakresu prawa gospodarczego prywatnego, prawa umów oraz prawa arbitrażowego. Autor podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wielu artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa handlowego. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad nowelą do Kodeksu spółek handlowych w zakresie odbywania posiedzeń organów spółek kapitałowych online z marca 2020 roku i nowelą do Kodeksu postępowania cywilnego na temat arbitrażu korporacyjnego z 2019 roku.

ANNA WÓJCIK
Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki

Anna Wójcik jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowości i Zarządzania w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończyła studia podyplomowe w Warszawskiej Szkole Biznesu na wydziale zarządzania. Posiada tytuł Master of Business Administration. Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w sektorze prywatnym (nieruchomości, handel, doradztwo biznesowe) oraz administracji rządowej. W ostatnich latach pracowała m.in. jako COO w Exeq sp. z o.o., specjalizującej się w pozyskiwaniu finansowania dla firm na badania, rozwój i innowacje. W ramach nadzorowanego obszaru odpowiedzialna była m.in. za koordynację pracy biura zarządu oraz rozliczanie projektów w ramach programów finansowanych ze środków POIG oraz NCBiR.

Od roku 2016 związana z administracją rządową. Pracowała na stanowisku Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Finansów, obecnie zatrudniona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku Dyrektora Biura Prezesa Rady Ministrów.

ANDRZEJ KAPAŁA
Niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem, a także podyplomowych studiów: zarządzania finansami, rachunkowości przedsiębiorstw oraz zarządzania kadrami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył także studia Executive Master of Business Administration w Szkole Głównej Menedżerskiej.

Przez 10 lat pracował w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, gdzie będąc dyrektorem oddziału we Wrocławiu, koncentrował się na doradztwie dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych w obszarze strategii zarządzania i planowania finansowego. Przez wiele lat realizował projekty doradcze dla spółek prywatnych i komunalnych w obszarze analiz inwestycyjnych i finansowych oraz zarządzania projektami, a także restrukturyzacji i standaryzacji procesów biznesowych. Autor kilkudziesięciu studiów wykonalności i biznesplanów dla inwestycji infrastrukturalnych oraz projektów doradczych w obszarze restrukturyzacji przedsiębiorstw (projekty dotyczące rozwoju parków technologicznych i przemysłowych, gospodarki wodno – ściekowej, społeczeństwa informacyjnego).

W latach 2012–2020, pełniąc funkcję Dyrektora Biura Administracji w PKO Banku Polskim, zarządzał ok. 300 nieruchomościami z zasobu Banku, a także kilkudziesięcioma projektami inwestycyjnymi rocznie, związanymi z przebudową infrastruktury bankowej, oraz nadzorował standaryzację procesów biznesowych w obszarach: zarządzania nieruchomościami i projektami oraz zabezpieczeń technicznych oddziałów Banku.

Od 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych „DOZAMEL” Sp. z o.o. we Wrocławiu.

ROMAN KUSZ
Niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki

Pan Roman Kusz w latach 1987–1992 odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1993–1997 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Od roku 1997 prowadzi praktykę adwokacką.

W latach 2007–2013 i od roku 2016 pełni funkcję dziekana Izby Adwokackiej w Katowicach.

Od marca 2014 roku jest Członkiem, a od 9 stycznia 2017 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej Górnik Zabrze SA w Zabrzu, zaś w kadencji 2018/2019 pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Ekstraklasa S.A. w Warszawie. Od roku 2017 jest członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Członek Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w latach 2019–2020. Przewodniczący II kadencji Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w roku 2018. Od 2014 roku jest organizatorem i moderatorem paneli prawniczych na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Z ramienia NRA, jako przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej, był współorganizatorem panelu „Advancing Law & Governance Contributions to Climate Action under the Paris Agreement” wchodzącego w skład szczytu klimatycznego ONZ - 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), jaki w 2018 roku odbył się w Katowicach.

ANNA SAKOWICZ-KACZ
Niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego Ministra Sprawiedliwości. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji funkcji syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego, kuratora, w ramach przepisów prawa  upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz doświadczenie w pracy w radach nadzorczych.

BARBARA JARZEMBOWSKA
Niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, posiada certyfikat MBA. Zajmowała się m.in. doradztwem finansowym, koordynacją pomocy zagranicznej, promocją inwestycji zagranicznych. W latach 2000–2021 pełniła funkcje dyrektorskie i kierownicze w pionie bankowości korporacyjnej w Banku Pekao, gdzie odpowiedzialna była m.in. za ryzyko operacyjne, bankowość transakcyjną, zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami Banku z sektora FMCG, monitorowanie sprzedaży, planowanie i realizację celów budżetowych.

MICHAŁ KLIMASZEWSKI
Niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Autor ekspertyz i opracowań dla podmiotów sektora publicznego i prywatnego. Członek rad nadzorczych spółek o kapitale prywatnym.

JADWIGA LESISZ
Członek Rady Nadzorczej Spółki

Jadwiga Lesisz jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku stosunki międzynarodowe – handel zagraniczny. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Gospodarki Nieruchomościami. Absolwentka dwuletniego programu Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Bankowej z udziałem Franklin University USA, który ukończyła w 2015 roku. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym bogatą praktykę zawodową w sektorze MSP. W 2022 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim „Zarządzanie na rynku dzieł sztuki”. Wieloletni udział w życiu gospodarczym jako właściciel czy menadżer, gdzie m.in. tworzyła i organizowała procesy biznesowe.

W latach 2012–2016 pracowała w PKO Banku Polskim S.A., gdzie zarządzała obszarem najmu nieruchomości w zakresie oddziałów bankowych, nadzorowała i uczestniczyła w procesach negocjacyjnych. Zaangażowana była w kontroling biznesowy w zakresie optymalizacji sieci oddziałów banku.W okresie 2016–2017 pełniła funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami oraz członka Komitetu Audytu w Ministerstwie Rozwoju. Odpowiadała za przygotowanie i wdrażanie jednolitej metodologii i kultury zarządzania projektami wraz z koordynacją kluczowych projektów.Zatrudniona była w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na stanowisku zastępcy prezesa, gdzie odpowiadała za obszary dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Inicjowała współpracę w zakresie budowy ekosystemu start-upowego w Polsce. Nadzorowała zamówienia publiczne, gospodarowanie majątkiem i zasobami informatycznymi Agencji. Posiada doświadczenie w administracji publicznej jako Dyrektor Generalny. Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w PKO Bank Hipoteczny S.A. W 2016 roku złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

JANINA GOSS
Niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki

Pani Janina Goss jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł radcy prawnego. Od 2016 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej PGE S.A. Od 2012 roku jest członkiem Zarządu w spółce Srebrna Sp. z o.o. Od 2016 do 2022 roku zasiadała w Radzie Nadzorczej BOŚ S.A. W latach 2009–2010 była członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A.
W latach 2006–2009 zasiadała w Radzie Nadzorczej TVP S.A., w tym przez okres ok. 2 lat pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. W latach 1990–2003 była członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w latach 1991–2003 radcą prawnym w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi.

Zasady działania Rady Nadzorczej ORLEN

Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzić może od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący.

Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób:

 • Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej;
 • pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym wszystkich członków, o których mowa w ust. 5 paragrafu 8 (niezależni członkowie Rady Nadzorczej), powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Uprawnienie Skarbu Państwa do wyznaczenia członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zbycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji Spółki będących jego własnością.

Członkowie Rady Nadzorczej ORLEN są powoływani na okres wspólnej kadencji, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 25 maja 2022 roku zakończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia ORLEN zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.

Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia kryteria niezależności określone w Statucie ORLEN.

Zgodnie z wymogami DPSN, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych w Statucie Spółki, ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz DPSN. Oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależności są przekazywane pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie informować pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki o zmianie oświadczenia, o którym mowa wyżej. Rada Nadzorcza zgodnie z Regulaminem Rady ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego Członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę, natomiast Spółka informuje akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.

W sytuacji, gdy liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej wyniesie mniej niż dwóch, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym, a postanowień § 8 ust. 9a Statutu Spółki (wymieniających listę uchwał, do których podjęcia wymagana jest zgoda co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej) nie stosuje się.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie uchwały w istotnej dla Spółki sprawie. Organizacja prac Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie z zasadami przedstawionymi w Statucie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej dostępnym na korporacyjnej stronie internetowej pod adresem: www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/organy-i-struktura-spolki/dokumenty-korporacyjne.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 • świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji (w rozumieniu Statutu Spółki) z podmiotem powiązanym ze Spółką, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz zawarcie przez Spółkę lub podmiot zależny od niej umowy z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej, z wyłączeniem umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,
 • wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,

wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej. Postanowienia te nie wyłączają stosowania art. 15 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.

Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą jest dokonywany po przedstawieniu rekomendacji przez Komitet Audytu.

Kompetencje Rady Nadzorczej ORLEN

Rada Nadzorcza ORLEN sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, jej kompetencje określone są przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki, z uwzględnieniem Regulaminu Rady Nadzorczej oraz – w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące – przez uchwały Walnego Zgromadzenia oraz uchwały Rady Nadzorczej oraz inne wewnętrzne akty organizacyjne obowiązujące w Spółce.

Mając na względzie najwyższe standardy ładu korporacyjnego oraz zapewnienie rzetelnej oceny Spółki przez akcjonariuszy, Rada Nadzorcza sporządza i przedkłada corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, które zawiera co najmniej:

 • informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów, ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce,
 • podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów,
 • ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmuje w celu dokonania tej oceny;
 • ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmuje w celu dokonania tej oceny,
 • ocenę zasadności wydatków na sponsoring oraz darowizny ponoszonych przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową wraz z wartością wydatków na tego rodzaju cele,
 • sprawozdanie o wynagrodzeniach zgodne z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (począwszy od roku następującego po roku, w którym Walne Zgromadzenie przyjęło politykę wynagrodzeń).

W 2022 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Wedle przyjętych zmian rozszerzony został zakres spraw, które powinny znaleźć się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej. Dlatego też Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2023 roku zdecydowała o wskazaniu w Regulaminie Rady Nadzorczej, iż coroczne sprawozdanie Rady składane walnemu zgromadzeniu winno zawierać oprócz zagadnień dotąd zamieszczanych w sprawozdaniu, także wymagania określone w art. 382 § 3 i 3(1) Kodeksu spółek handlowych, w tym m.in. ocenę realizacji przez Zarząd obowiązku informacyjnego względem Rady Nadzorczej określonego przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, żądanych przez Radę Nadzorczą, a także informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego.

Dodatkowo Rada Nadzorcza:

 • wyraża zgodę na zawarcie transakcji istotnej z podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 • dokonuje okresowej oceny istotnych transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki w ORLEN zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 • w przypadku, gdy transakcja dokonywana przez Spółkę z podmiotem powiązanym w rozumieniu Statutu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej, Rada dokonuje oceny, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych,
 • w przypadku, gdy zawarcie przez Spółkę transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu Statutu Spółki wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji i ocenia konieczności uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę
  transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych,
 • zatwierdza szczegółowe zasady i tryb zbywania aktywów trwałych,
 • opiniuje rekomendacje Zarządu Spółki dotyczące wskazania przedstawicieli Spółki do Zarządu i Rady Nadzorczej lub odwołania ze składu Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. i przedstawia je do akceptacji akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa,
 • opiniuje sposób wykonywania prawa głosu przez Spółkę na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A.

Zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjęto, że w celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać sprawozdań, dokumentów i wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Rada Nadzorcza może kierować swoje żądanie zarówno do Zarządu, prokurentów, jak i pracowników i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy-zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze. Przedmiotem żądania Rady Nadzorczej mogą być również posiadane przez Zarząd lub osobę, o której mowa w zdaniu poprzednim, informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, Rada Nadzorcza ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Zarządu o opracowanie dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii lub o zatrudnienie doradcy.

Zgodnie z nowelizacją przepisów kodeksu spółek handlowych dopuszczono, aby Rada Nadzorcza mogła podjąć uchwałę w sprawie zbadania określonego zagadnienia dotyczącego działalności Spółki, jej majątku lub przygotowania analizy bądź opinii, przez wybranego doradcę. Zaś Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN w dniu 22 marca 2023 roku zdecydowało o rozszerzeniu kompetencji Walnego Zgromadzenia o sprawę związaną z podjęciem uchwały dotyczącej określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

Zgodnie z § 27 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej ORLEN w przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady Nadzorczej, powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał lub może zaistnieć konflikt interesów i zażądać zaznaczenia tego w protokole. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

Komitety Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza ORLEN może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako jej kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze.

W ramach Rady Nadzorczej ORLEN działają następujące komitety stałe:

 • Komitet Audytu
 • Komitet ds. Strategii i Rozwoju
 • Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń
 • Komitet ds. Ładu Korporacyjnego
 • Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Komitet ds. CSR)

W ramach Rady Nadzorczej został powołany od dnia 27 stycznia 2023 roku Komitet ds. Sponsoringu Sportowego.

Każdy Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Komitet wybiera, w drodze uchwały, przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków. W skład Komitetu wchodzi co najmniej 3 członków.

Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu, korzystając w powyższym zakresie ze wsparcia Zespołu do spraw obsługi Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej ORLEN na 1 stycznia 2022 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień autoryzacji „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN za rok 2022” (27 kwietnia 2023 roku).

Komitet Audytu

Zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) i współpraca z biegłymi rewidentami Spółki.

Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, każdorazowo przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej ORLEN większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności wskazane w Statucie Spółki, DPSN oraz ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej ORLEN oraz Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Komitet Audytu ORLEN wykonuje wszystkie zadania wymagane przez Ustawę o biegłych rewidentach.

Skład Komitetu Audytu na dzień autoryzacji „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN za rok 2022” (27 kwietnia 2023 roku).

 

Komitet Audytu na dzień autoryzacji Sprawozdania składa się z 5 członków. Czworo Członków spełnia kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach, troje Członków Komitetu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o czym świadczy zdobyte przez nich wykształcenie i doświadczenie zawodowe (opis przebiegu edukacji i doświadczenia zawodowego każdego z członków Rady Nadzorczej dostępny jest w pkt. 8.8.2 niniejszego Sprawozdania). Czworo Członków Komitetu Audytu posiada wiedzę na temat branży, w której działa Spółka, dzięki swemu bogatemu doświadczeniu zawodowemu, m.in. także poprzez długoletnie członkostwo w Radzie Nadzorczej ORLEN. Zatem wszystkie wymagania odnośnie do kwalifikacji Członków Komitetu Audytu, zarówno przewidziane w przepisach powszechnie obowiązujących, jak i w regulacjach wewnętrznych Spółki są spełnione.

W 2022 roku Komitet Audytu odbył 15 protokołowanych posiedzeń. Zgodnie z § 13 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Komitet Audytu podejmował decyzje w drodze uchwał (2 uchwały).

W posiedzeniach Komitetu Audytu w roku 2022 oprócz członków Komitetu udział brali również inni członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, dyrektorzy wykonawczy i dyrektorzy biur oraz biegły rewident.

Zgodnie z treścią § 15 Regulaminu Rady Nadzorczej zadaniem Komitetu Audytu jest m.in. doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz Grupy Kapitałowej ORLEN (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) i współpraca z biegłymi rewidentami Spółki.

W 2022 roku Komitet Audytu realizował poszczególne zadania poprzez:

 • kontrolowanie i monitorowanie firmy audytorskiej i pracy biegłych rewidentów Spółki oraz ich niezależności;
 • dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem;
 • przegląd okresowych sprawozdań finansowych Spółki, jak również rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego ORLEN S.A.;
 • omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych;
 • analizowanie w cyklach kwartalnych wyników uzyskanych przez Grupę Kapitałową ORLEN w porównaniu z wielkością wyników planowanych;
 • zaopiniowanie wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021;
 • ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w 2021 roku;
 • ocenę wykorzystania majątku trwałego w działalności Spółki;
 • analizę i ocenę funkcjonowania podmiotów Grupy Kapitałowej ORLEN, przy ocenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN;
 • przegląd sprawozdania z działalności audytu ORLEN S.A. oraz Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN;
 • omawianie sprawozdań z kontroli finansowych realizowanych przez Dział Kontroli Finansowej w Biurze Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością oraz kontroli wewnętrznych realizowanych przez Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa;
 • monitorowanie wdrożenia rekomendacji wydanych przez Biuro Audytu, Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa oraz Dział Kontroli Finansowej w Biurze Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością.

Ponadto Komitet Audytu formułował rekomendacje dla Rady Nadzorczej ORLEN S.A. w sprawach będących przedmiotem posiedzeń Rady, a leżących w zakresie działania Komitetu Audytu.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej ORLEN Komitet Audytu każdorazowo wyraża zgodę na świadczenie przez firmę audytorską badającą sprawozdania finansowe Spółki dozwolonych usług niebędących badaniem, co jest poprzedzone przeprowadzeniem oceny niezależności biegłego rewidenta. W 2022 roku firma Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa świadczyła na rzecz ORLEN i wybranych spółek Grupy Kapitałowej ORLEN dozwolone usługi atestacyjne i pokrewne niebędące badaniem, udzielone zgodnie z obowiązującą procedurą, w tym:

 • ocena rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ORLEN za rok 2021;
 • weryfikacja dokumentów niezbędnych do odzyskania przez ORLEN Lietuva środków z Public Serwis Obligation;
 • audyt opakowania produktu naftowego ORLEN Deutschland GmbH;
 • wydanie Listów Poświadczających tzw. Comfort Letters („CLs”) związanych z aktualizacją Zagranicznego Programu Emisji Euroobligacji („Program EMTN”), na które Komitet wyraził zgodę w 2022 roku;
 • wydanie Listów Poświadczających tzw. Comfort Letters („CLs”) związanych z emisją akcji przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w związku z planowanym połączeniem z Grupą LOTOS S.A.
 • potwierdzenie wyliczenia wskaźnika intensywności zużycia energii elektrycznej Anwil oraz IKS Solino;
 • weryfikacja sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej ORLEN Insurance Limited;
 • usługa atestacyjna na temat kompilacji informacji finansowej pro forma obejmującej Grupę ORLEN oraz Grupę Lotos, a także kompilacji informacji finansowej pro forma obejmującej Grupę ORLEN oraz Grupę PGNiG za rok 2021.

Polityka wyboru firmy audytorskiej

W 2022 roku przygotowano aktualizację „Polityki wyboru firmy audytorskiej w ORLEN S.A.”, która została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 27 stycznia 2023 roku.

Podstawą wyboru firmy audytorskiej do badań i przeglądów sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą ORLEN S.A. są obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE oraz ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Badaniom i przeglądom podlegają jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe ORLEN S.A. w zakresie:

 • przegląd raportów za I i III kwartał,
 • przegląd raportów za I półrocze,
 • badanie rocznych sprawozdań finansowych
 • oraz badanie, w ramach badania sprawozdań rocznych, prawidłowości wydatkowania otrzymanej pomocy publicznej (jeżeli dotyczy).

Rada Nadzorcza Spółki wybiera firmę audytorską na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Rekomendacja Komitetu Audytu Rady Nadzorczej zawiera uzasadnienie i przynajmniej dwie możliwości powierzenia zlecenia badania wraz z należycie uzasadnioną preferencją wobec jednej z nich oraz wszelkie ustalenia lub wnioski zawarte w rocznym sprawozdaniu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego mogące wpłynąć na wybór firmy audytorskiej. Komitet Audytu Rady Nadzorczej przedstawia tę rekomendację po przeprowadzeniu procedury wyboru firmy audytorskiej do badań i przeglądów sprawozdań finansowych ORLEN S.A.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej przygotowuje także sprawozdanie dokumentujące przebieg postępowania i potwierdzające przeprowadzenie go zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do badań i przeglądów sprawozdań finansowych ORLEN S.A.

Wybór firmy audytorskiej do badań i przeglądów sprawozdań finansowych powinien zostać przeprowadzony w takim terminie, aby biegły rewident przeprowadzający badanie mógł wziąć udział w rocznej inwentaryzacji znaczących składników majątkowych z wyłączeniem trybu awaryjnego wyboru nowej firmy audytorskiej spowodowanej wystąpieniem utraty przez dotychczas badającą sprawozdania finansowe firmę audytorską uprawnień do przeprowadzenia takiego badania.

Pierwsza umowa z firmą audytorską do badań i przeglądów sprawozdań finansowych nie może być zawarta na okres krótszy niż 2 lata, z możliwością jej przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań i przeglądów sprawozdań finansowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską nie może przekraczać 10 lat.

Natomiast kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania i przeglądów sprawozdań finansowych w ORLEN S.A. przez okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie w ORLEN S.A. po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania i przeglądu.

Umowę z firmą audytorską zawiera Zarząd ORLEN S.A. na warunkach przyjętych przez Radę Nadzorczą. W przypadku konieczności zmiany zakresu prac badania spowodowanego w szczególności zwiększoną pracochłonnością prac lub zmiany wynagrodzenia Audytora decyzję o zmianie warunków współpracy z Audytorem podejmuje Rada Nadzorcza po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu. Zarząd Spółki na warunkach ustalonych przez Radę Nadzorczą zawiera aneks do umowy z firmą audytorską.

W przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji współpracy i przedłużeniu umowy z dotychczasową firmą audytorską na kolejne okresy Komitet Audytu Rady Nadzorczej przedstawia odpowiednią rekomendację Radzie Nadzorczej. Decyzję o przedłużeniu umowy podejmuje Rada Nadzorcza po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu.

Celem optymalizacji procesu oraz kosztów przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych w kluczowych spółkach Grupy ORLEN zalecane jest, by badanie ich sprawozdań finansowych przeprowadziła ta sama firma audytorska, która badać będzie sprawozdania finansowe ORLEN.

W Spółce obowiązuje także szczegółowa procedura wyboru firmy audytorskiej do badań i przeglądów sprawozdań finansowych ORLEN S.A. Reguluje ona szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu w związku z wyborem firmy audytorskiej. Przewiduje się także tryb procedowania na wypadek utraty przez firmę audytorską, badającą sprawozdania finansowe Spółki, uprawnień do przeprowadzenia takiego badania.

 

Firmą audytorską wybraną do badania sprawozdań finansowych ORLEN za lata 2022–2024 jest Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, która audytuje sprawozdania finansowe ORLEN od I kwartału 2017 roku. Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca wyboru Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki wypełniała wszystkie obowiązujące w ORLEN wymagania. W ramach prac audytowych biegły rewident dokonuje niezależnej oceny rzetelności i prawidłowości jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz potwierdzenia skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Wyniki przeglądów i badań są przedstawiane przez biegłego rewidenta Zarządowi i Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej.

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego

Zadaniem Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego jest ocena implementacji zasad ładu korporacyjnego, składanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie wprowadzania zasad ładu korporacyjnego, opiniowanie dokumentów dotyczących ładu korporacyjnego, ocena raportów dotyczących przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przygotowywanych dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz sprawozdań dotyczących przestrzegania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, opiniowanie propozycji zmian dotyczących dokumentów korporacyjnych Spółki oraz opracowywanie propozycji takich zmian w przypadku dokumentów własnych Rady Nadzorczej, monitorowanie zarządzania Spółką pod kątem zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, w tym dotyczącymi obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym i zasadami ładu korporacyjnego.

W 2022 roku Komitet ds. Ładu Korporacyjnego odbył 7 protokołowanych posiedzeń.

Komitet ds. Strategii i Rozwoju

Zadaniem Komitetu ds. Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach planowanych inwestycji i dezinwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki.

W 2022 roku Komitet ds. Strategii i Rozwoju odbył 6 protokołowanych posiedzeń.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Zadaniem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w  sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o kwalifikacjach odpowiednich dla budowy sukcesu Spółki. W związku z nowelizacją ustawy o ofercie, do zadań Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń należy także opiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach  opracowywanego zgodnie z ustawą i polityką wynagrodzeń ustaloną w Spółce.

Większość członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń powinna być niezależna. W przypadku, gdy w skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń nie wchodzi większość niezależnych członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej jest Przewodniczącym Komitetu. Przynajmniej jeden z członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń powinien dysponować wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie polityki wynagrodzeń.

W 2022 roku Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń odbył 11 protokołowanych posiedzeń.

Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Zadaniem Komitetu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest nadzór nad realizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju przez Spółkę poprzez okresową ocenę  działalności w przedmiotowym obszarze, monitorowanie zarządzania Spółką pod kątem zgodności z Kodeksem Etyki Grupy Kapitałowej ORLEN, przedstawienie Radzie  Nadzorczej rekomendacji oceny zasadności wydatków na sponsoring społeczny oraz darowizny ponoszone przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową wraz z wartością wydatków na tego rodzaju cele, przyjmowanie raportu rocznego podsumowującego działania CSR zrealizowane przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową.

W 2022 roku Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu odbył 10 protokołowanych posiedzeń.

Komitet ds. Sponsoringu Sportowego

Komitet ds. Sponsoringu Sportowego został powołany w dniu 27 stycznia 2023 roku. Zadaniem Komitetu ds. Sponsoringu Sportowego jest wspomaganie osiągania celów strategicznych realizowanych poprzez zaangażowanie środków Spółki w rozwój sportu zawodowego i amatorskiego lub wspieranie istotnych inicjatyw sportowych celem budowania marki ORLEN.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf