Regulacje dotyczące konfliktu interesów i transakcji z podmiotami powiązanymi

Kapitały:
GRI:
  • 2-15

Konflikt interesów

W ORLEN oraz Grupie Kapitałowej ORLEN obowiązują wewnętrzne regulacje dotyczące zarządzania konfliktem interesów, a także procedura postępowania w przypadku zawierania transakcji istotnych z podmiotami powiązanymi.

Polityka zarządzania konfliktem interesów w Grupie Kapitałowej ORLEN określa i wdraża systemowe rozwiązania i działania służące zapobieganiu, minimalizacji i eliminowaniu występowania nadużyć oraz ich wykrywaniu. Zapisy tej polityki definiują konflikt interesów i wskazują, jakie działania należy podjąć, by proces biznesowy, w którym konflikt interesów mógłby wystąpić, był transparentny.

Zapisy dotyczące zarządzania konfliktem interesów ujęte są także w Regulaminie Zarządu oraz Regulaminie Rady Nadzorczej ORLEN, a także Polityce wynagradzania przyjętej przez Walne Zgromadzenie 5 czerwca 2020 roku zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zakresie zagadnień normowanych tą Polityką.

W ORLEN obowiązuje także procedura określająca zasady i tryb postępowania w przypadku zawierania przez ORLEN transakcji istotnych z podmiotami powiązanymi Grupy ORLEN. Wskazuje ona kolejne kroki niezbędne do ustalenia statusu transakcji, wewnętrzny obieg informacji o takich transakcjach oraz obowiązków informacyjnych.

Ponadto zgodnie ze Statutem Spółki podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawach: 

  • świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
  • wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji (w rozumieniu Statutu Spółki) z podmiotem powiązanym ze Spółką, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz zawarcie przez Spółkę lub podmiot zależny od niej umowy z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej, z wyłączeniem umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej. Postanowienia te nie wyłączają stosowania art. 15 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.

Dodatkowo Rada Nadzorcza:

  • wyraża zgodę na zawarcie transakcji istotnej z podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  • dokonuje okresowej oceny istotnych transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki w ORLEN zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  • w przypadku, gdy transakcja dokonywana przez Spółkę z podmiotem powiązanym w rozumieniu Statutu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej, Rada dokonuje oceny, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych,
  • w przypadku, gdy zawarcie przez Spółkę transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu Statutu Spółki wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji i ocenia konieczności uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf