Zasady ładu korporacyjnego

Kapitały:

W ORLEN ład korporacyjny tworzą właściciele Spółki, czyli akcjonariusze w ramach walnego zgromadzenia, rada nadzorcza i zarząd, a niezbędnym elementem tego porządku jest zbiór dokumentów regulujących działanie organów nadzorujących i zarządzających oraz działalność całej organizacji.

Ład korporacyjny w ORLEN.

ORLEN jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („Giełda”, „GPW”), tym samym Spółkę obowiązuje stosowanie zasad ładu korporacyjnego uchwalonych przez GPW w postaci dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”). Zbiór DPSN 2021 znajduje się na stronie internetowej Giełdy https://www.gpw.pl/dobre-praktyki, a także na korporacyjnej stronie internetowej ORLEN, w sekcji przeznaczonej dla akcjonariuszy i inwestorów Spółki https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/o-spolce/lad-korporacyjny.

ORLEN nie stosuje trwale 4 zasad ze zbioru DPSN 2021 - zasad o numerach: 2.1., 2.2., 2.11.6., 4.1. (dotyczących posiadanej polityki różnorodności i elektronicznego walnego zgromadzenia).

Zgodnie z formułą comply or explain ORLEN opublikował 29 lipca 2021 roku wyjaśnienia niestosowania wskazanych zasad:

2.1., 2.2., 2.11.6. dotyczących polityki różnorodności:

W ORLEN polityka różnorodności dotycząca pracowników Spółki ujęta jest w różnych dokumentach wewnętrznych. Nie ma natomiast formalnego dokumentu regulującego kwestie różnorodności na poziomie Zarządu i Rady Nadzorczej ORLEN. Spółka prezentuje corocznie wskaźniki różnorodności organów nadzorczych i zarządczych w Grupie Kapitałowej. W ramach zarządzania różnorodnością w Spółce nie obowiązuje wskaźnik różnorodności płci. W Radzie Nadzorczej Spółki jest zachowany wymagany przez kodeks dobrych praktyk warunek różnorodności płci – udział mniejszości na poziomie nie niższym niż 30%, warunek ten nie jest spełniony w Zarządzie ORLEN.

4.1. dotyczącej elektronicznego walnego zgromadzenia:

Do tej pory Spółka nie otrzymała od akcjonariuszy wniosku o organizację e-walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki dwukrotnie proponował Akcjonariuszom wprowadzenie zapisów do Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia umożliwiających organizację e-walnych zgromadzeń. Propozycja ta nie uzyskała akceptacji Akcjonariuszy podczas Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń odbywających się 29 czerwca 2011 roku oraz 30 maja 2012 roku. Niestosowanie ww. zasady nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej Spółki ani też nie rodzi ryzyka ograniczenia czy utrudnienia Akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń.

W 2022 roku ORLEN opublikował jeden raport bieżący (w dniu 25 maja 2022 roku) dotyczący incydentalnego naruszenia dwóch zasad DPSN o numerach 4.8 i 4.9.1, w związku z tym, że akcjonariusz Spółki zgłosił projekt uchwały oraz kandydatury na członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf