Zmiany Statutu

Kapitały:

Zmiana Statutu ORLEN wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zmian Statutu Spółki zapada większością trzech czwartych głosów. Walne Zgromadzenie Spółki może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

W roku 2022 Statut Spółki był zmieniany dwukrotnie, wiązało się to z procesami połączeniowymi, w których uczestniczył ORLEN:

  1. Pierwsza zmiana Statutu Spółki nastąpiła w dniu 21 lipca 2022 roku, kiedy to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło zmiany do Statutu Spółki przyjęte w związku z połączeniem Spółki z Grupą LOTOS Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku. Zmiany te zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, a informacja na ten temat została opublikowana przez Spółkę w formie raportu bieżącego.
  2. Kolejna zmiana Statutu Spółki nastąpiła w dniu 28 września 2022 roku, kiedy to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło zmiany do Statutu Spółki przyjęte w związku z połączeniem Spółki i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. Tak jak w pierwszym przypadku, przyjęte zmiany Statutu zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, a informacja na ten temat została opublikowana przez Spółkę w formie raportu bieżącego.

Ponadto w dniu 22 marca 2023 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN, które przyjęło między innymi uchwały dotyczące zmian do Statutu Spółki. Część przyjętych zmian Statutu jest wynikiem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, wprowadzonej ustawą z dnia 9 lutego 2022 roku (Dz. U. z 2022 roku, poz. 807), która weszła w życie w październiku 2022 roku. Niezależnie od zmian Statutu związanych z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zdecydowało także o zmianach będących rezultatem procesów połączeniowych, które nastąpiły w Spółce w roku 2022. Wprowadzono także zmiany usprawniające procesy decyzyjne w Spółce. Na dzień autoryzacji niniejszego sprawozdania, zmiany Statutu zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie Spółki oczekują na wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf