Struktura Grupy ORLEN

Kapitały:
GRI:

Organizacja i polityki rozwoju

 • 2-1

Szczegóły dotyczące organizacji

Spółki Grupy ORLEN prowadzą działalność: 

 • związaną z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobyciem węglowodorów oraz import gazu ziemnego;
 • produkcyjną w segmencie energetycznym (wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej) oraz w segmentach rafineryjnym i petrochemicznym obejmującą przerób ropy naftowej oraz wytwarzanie produktów i półproduktów rafineryjnych, petrochemicznych i chemicznych, biopaliw i olejów;
 • handlową: przesyłanie, dystrybucję i handel energią elektryczną i cieplną, hurtową i detaliczną sprzedaż produktów paliwowych, produktów petrochemicznych, chemicznych i pozostałych produktów, sprzedaż i dystrybucję paliw gazowych i płynnych;
 • usługową: magazynowanie ropy naftowej, paliw i paliw gazowych, usługi transportowe, usługi konserwacyjno-remontowe, laboratoryjne, ochrony, projektowe, administracyjne, kurierskie, kolportaż prasy oraz ubezpieczeniowe i finansowe oraz działalność medialną (gazety i serwisy internetowe);

Dla celów zarządczych działalność Grupy ORLEN została podzielona na 6 segmentów operacyjnych:

 • Segment Rafineria, który obejmuje produkcję i hurt rafineryjny, produkcję i sprzedaż olejów oraz produkcję pomocniczą;
 • Segment Petrochemia, który obejmuje produkcję i hurt petrochemiczny, produkcję i sprzedaż chemii oraz produkcję pomocniczą;
 • Segment Energetyka, który obejmuje wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej oraz obrót energią elektryczną;
 • Segment Detal, który obejmuje głównie działalność prowadzoną na stacjach paliw oraz działalność Grupy RUCH;
 • Segment Wydobycie, w którym działalność operacyjna związana z poszukiwaniem i wydobyciem zasobów mineralnych prowadzona jest za pośrednictwem Grupy ORLEN Upstream, Grupy LOTOS Upstream, Grupy LOTOS Petrobaltic;
 • Segment Gaz, który jest nowym segmentem operacyjnym wyodrębnionym w wyniku połączenia w 4. kwartale 2022 roku z Grupą PGNiG i obejmuje proces poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego oraz dystrybucję i sprzedaż gazu.

Obszar Funkcji Korporacyjnych obejmuje działalność związaną z zarządzaniem, administracją oraz pozostałą działalność nieprzypisaną do wyodrębnionych segmentów operacyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Skarb Państwa był właścicielem 49,9% akcji Jednostki Dominującej Grupy ORLEN – ORLEN.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w skład Grupy ORLEN wchodziło 181 spółek, Jednostka Dominująca i 180 spółek, nad którymi ORLEN ma kontrolę.

Szczegółowe informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Jednostki Dominującej z podmiotami Grupy ORLEN oraz metody konsolidacji zostały przedstawione w pkt 7.1. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2022 rok. 

Alokacja Jednostki Dominującej i Spółek Grupy ORLEN do segmentów operacyjnych i funkcji korporacyjnych na dzień 31 grudnia 2022 roku.

ORLEN jako Jednostka Dominująca Grupy jest podmiotem wielosegmentowym, odpowiednio alokowanym do wszystkich segmentów operacyjnych i funkcji korporacyjnych.

Zgodnie ze zaktualizowaną w lutym 2023 roku Strategią Grupy ORLEN kluczowym celem rozszerzonej Grupy ORLEN jest zapewnienie stabilnych dostaw energii, paliw i gazu z przyjaznych środowisku źródeł. Drogę do niego wytyczą przede wszystkim inwestycje w energetykę odnawialną, wydobycie oraz rozwój projektów napędzających zielony kierunek Grupy, m.in. w obszarze biogazu i biopaliw. Koncern będzie także rozwijać technologie wodorowe, nowoczesną petrochemię i bezpieczną energetykę jądrową. Dynamiczny rozwój i inwestycje Grupy ORLEN będą napędzać polską gospodarkę, modernizując branżę energetyczną i paliwową, oraz pozytywnie wpływać na tworzenie nowych miejsc pracy. Projekty realizowane w ramach strategii będą również skuteczną odpowiedzią na globalne trendy i wyzwania, głównie związane z bezpieczeństwem energetycznym i zmianami klimatu. Realizacja strategii ORLEN2030 przybliża Grupę ORLEN do osiągnięcia długofalowego celu, jakim jest neutralność emisyjna do 2050 roku. W efekcie realizacji strategii ORLEN2030 Koncern stanie się wiodącym w regionie graczem multienergetycznym z silnym portfelem aktywów.

Skuteczny rozwój Grupy ORLEN nie jest możliwy bez zachowania pełnej efektywności operacyjnej i kosztowej. Grupa ORLEN nieustannie podejmuje działania usprawniające procesy zarządcze optymalizujące model działania oraz konsolidujące posiadane aktywa. Efektem tej strategii jest konsekwentne wzmacnianie pozycji na rynkach macierzystych oraz stała ekspansja produktowa i geograficzna.

W celu zapewnienia skutecznego zarządzania w Grupie ORLEN wdrożone zostały zasady zarządzania holdingowego, tj. rozwiązania zmierzające do realizacji wspólnych celów spółek tworzących Grupę ORLEN, które są definiowane przez Jednostkę Dominującą. Podstawę wdrożenia przedmiotowego rozwiązania stanowi Konstytucja Grupy Kapitałowej ORLEN, która zapewnia ujednolicenie zasad przekazywania informacji, skuteczny monitoring kluczowych decyzji biznesowych, a także ujednolicenie standardów organizacyjnych. Określone zostały w niej również podstawy prawne tworzenia spójnej strategii w ramach Grupy ORLEN. Skuteczny nadzór korporacyjny ORLEN nad spółkami Grupy ORLEN wynika ze stałej, opartej o jednolite standardy, kontroli nad działalnością operacyjną spółek, jak również nadzoru finansowego i formalnoprawnego.

Zmiany w zasadach organizacji i zarządzania w Jednostce Dominującej i Grupie ORLEN

Do najważniejszych zmian w strukturze organizacyjnej i zasadach zarządzania ORLEN w trakcie 2022 roku należą:

 • przeniesienie obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Zakupów do pionu Członka Zarządu ds. Finansów;
 • utworzenie w pionie zarządzanym przez Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego nowej komórki organizacyjnej: Biura Analiz i Wsparcia Fuzji;
 • zmianę nazwy Biura Zarządu na Biuro Obsługi Organów Zarządu i Zarządzania Organizacją;
 • w związku z połączeniem ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A. opracowanie projektów schematów organizacyjnych, w celu przyporządkowania komórek organizacyjnych Grupy LOTOS S.A. komórkom organizacyjnym wybranych obszarów ORLEN S.A.;
 • powołanie przez Radę Nadzorczą ORLEN S.A.do składu Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Nowickiego i przeniesienie do zarządzanego przez niego pionu Produkcji i Optymalizacji Obszarów: Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Petrochemicznej i Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej;
 • powołanie przez Radę Nadzorczą ORLEN S.A. do składu Zarządu Spółki Pani Iwony Waksmundzkiej-Olejniczak do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju oraz Pana Roberta Perkowskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Wydobycia;
 • utworzenie w strukturze ORLEN S.A.:

Oddziałów Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna: Oddział Centralny Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie, Oddział PGNiG w Sanoku, Oddział PGNiG w Zielonej Górze, Oddział PGNiG w Odolanowie, Oddział Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG w Warszawie, Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego PGNiG w Krakowie, Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, Oddział Obrotu Hurtowego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie, Oddział pod firmą „Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział Operatorski w Pakistanie”, Oddział pod firmą „Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Ras al-Chajmie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”.

Zespołów Oddziałów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, obejmujących Oddział Centralny Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie oraz oddziały: PGNiG w Sanoku, PGNiG w Zielonej Górze, PGNiG w Odolanowie, Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG w Warszawie, Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego PGNiG w Krakowie, Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, Obrotu Hurtowego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie.

 • wyodrębnienie w pionie Członka Zarządu ds. Operacyjnych Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych;
 • zmiana nazwy: Dyrektor Biura Prawnego na Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych oraz Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej na Dyrektor Wykonawczy ds. Komunikacji Korporacyjnej;
 • przeniesienie do pionu zarządzanego przez Członka Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii, Innowacji oraz Relacji Inwestorskich oraz nadzoru nad Zespołem Oddziałów PGNiG;
 • wyodrębnienie w pionie Członka Zarządu ds. Operacyjnych Biura Digitalizacji Produkcji.

Zmiany w strukturze Grupy ORLEN po zakończeniu okresu sprawozdawczego:

 • nabycie w dniu 2 stycznia 2023 roku przez ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 100% udziałów w REMAQ s.r.o. (REMAQ) z siedzibą w Otrokovicach w Czechach. REMAQ to czołowa spółka w rejonie środkowo--wschodniej Europy koncentrująca swoją podstawową działalność na działaniach recyklingu chemicznego i mechanicznego;
 • zarejestrowanie w KRS w dniu 1 marca 2023 roku zmiany nazwy spółki PGNiG SPV 7 sp. z o.o. na PGNiG BioEvolution sp. z o.o.

Obszary odpowiedzialności Członków Zarządu ORLEN na dzień 31 grudnia 2022 roku.

* Bezpośredni nadzór nad kontrolą finansową sprawuje Prezes Zarządu Dyrektor Generalny na podstawie Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu oraz zastępstwa Członków Zarządu.
W pozostałych spółkach Grupy ORLEN w trakcie 2022 roku nie wystąpiły istotne zmiany w organizacji i zasadach zarządzania. Aktualne struktury organizacyjne spółek Grupy ORLEN oraz ich władze statutowe są zamieszczone w witrynie internetowej ORLEN.

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf