Noty objaśniające do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Noty objaśniające do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

13.1  Przychody ze sprzedaży

13.2 Przychody ze sprzedaży według segmentów operacyjnych w podziale na asortymenty

13.3 Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży - zaprezentowany według kraju siedziby zleceniodawcy

13.4 Przychody z tytułu umów z klientami według kryterium rodzaju umowy

13.5 Przychody z tytułu umów z klientami według terminu przekazania

13.6 Przychody z tytułu umów z klientami według okresu obowiązywania umowy

13.7 Przychody z tytułu umów z klientami według kanałów sprzedaży

13.8 Rekompensaty do cen energii i gazu

13.9 Koszty

13.9.1 Koszt własny sprzedaży

13.9.2 Koszty według rodzaju

13.10 Pozostałe przychody operacyjne

13.11 Pozostałe koszty operacyjne

13.12 Przychody i koszty finansowe

13.12.1 Przychody finansowe

13.12.2 Koszty finansowe

13.13 (Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych oraz wartości pożyczek i odsetek od należności handlowych

13.14 Podatek dochodowy

13.14.1 Uzgodnienie efektywnej stawki podatku

13.14.2 Podatek odroczony 

14. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

14.1 Rzeczowe aktywa trwałe

14.2 Wartości niematerialne oraz wartość firmy

14.2.1 Wartość firmy

14.2.2 Prawa majątkowe

14.3 Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych i stowarzyszonych

14.4 Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, wartości firmy i aktywów z tytułu praw do użytkowania

14.4.1 Stopa dyskonta

14.4.2 Główne założenia przyjęte w testach na utratę wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2022 roku

14.4.3 Utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, wartości firmy oraz aktywów z tytułu praw do użytkowania

14.5 Kapitał pracujący netto

14.5.1 Zapasy

14.5.2 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

14.5.2.1 Zmiana stanu oczekiwanej straty kredytowej z tytułu należności handlowych

14.5.2.2 Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług oraz oczekiwanej straty kredytowej na 31 grudnia 2022 roku

14.5.3 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

14.5.4 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu umów z klientami

14.6 Środki pieniężne

14.7 Kredyty, pożyczki i obligacje

14.7.1 Kredyty

14.7.2 Pożyczki

14.7.3 Obligacje

14.8 Dług netto i zarządzanie kapitałem

14.8.1 Zmiana stanu zobowiązań wynikających z działalności finansowej oraz długu netto

14.8.2 Polityka zarządzania kapitałem własnym

14.9 Kapitał własny

14.9.1 Kapitał podstawowy

14.9.2 Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej

14.9.3 Akcje własne

14.9.4 Zyski zatrzymane

14.9.5 Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym

14.9.6 Propozycja podziału zysku Jednostki Dominującej za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy w 2023 roku

14.9.7 Podział zysku Jednostki Dominującej za 2021 rok

14.9.8 Zysk na jedną akcje

14.10 Instrumenty pochodne oraz pozostałe aktywa i zobowiązania

14.10.1 Instrumenty pochodne oraz pozostałe aktywa

14.10.1.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody

14.10.2 Instrumenty pochodne oraz pozostałe zobowiązania

14.10.2.1 Przychody przyszłych okresów

14.11 Rezerwy

14.11.1 Rezerwa środowiskowa i na koszty likwidacji

14.11.2 Rezerwa na nagrody jubileuszowe i świadczenia po okresie zatrudnienia

14.11.3 Rezerwa na emisje CO₂ , certyfikaty energetyczne

14.11.4 Pozostałe rezerwy 

15. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

15.1 Zysk/(Strata) z tytułu różnic kursowych

15.2 Odsetki netto

15.3 (Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej

15.4 Zmiana stanu rezerw

15.5 Pozostałe korekty

15.6 Podatek dochodowy (zapłacony)

15.7 Wpływy ze sprzedaży akcji/udziałów w związku z realizacją Środków Zaradczych oraz zbycie 30% udziałów w Rafinerii Gdańskiej

15.8 Dywidendy 

16. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA FINANSOWEGO

16.1 Kategorie i klasy instrumentów finansowych

16.2 Pozycje dochodów, kosztów, zysków lub strat i innych całkowitych dochodów

16.3 Ustalanie wartości godziwej

16.3.1 Metody wyceny do wartości godziwej (hierarchia wartości godziwej)

16.4 Rachunkowość zabezpieczeń

16.5 Identyfikacja ryzyka

16.5.1 Ryzyko towarowe

16.5.1.1 Ryzyko zmiany cen produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz surowców

16.5.1.2 Ryzyko zmiany cen uprawnień do emisji (CO₂ )

16.5.2 Ryzyko zmian kursów walutowych

16.5.3 Ryzyko zmian stóp procentowych

16.5.4 Ryzyko płynności i kredytowe 

17. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

17.1 Posiadane koncesje 

17.2 Leasing

17.2.1 Grupa jako leasingobiorca

17.2.2 Grupa jako leasingodawca

17.3 Poniesione nakłady inwestycyjne oraz przyszłe zobowiązania z tytułu podpisanych kontraktów inwestycyjnych

17.4 Aktywa i zobowiązania warunkowe

17.4.1 Aktywa warunkowe

17.4.2 Zobowiązania warunkowe

17.5 Zabezpieczenia akcyzowe

17.6 Transakcje z podmiotami powiązanymi

17.6.1 Wynagrodzenia wypłacone i należne lub potencjalnie należne członkom Zarządu, Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej oraz pozostałym członkom kluczowego personelu kierowniczego Jednostki Dominującej oraz spółek Grupy ORLEN

17.6.2 Transakcje oraz stan rozrachunków spółek Grupy ORLEN z podmiotami powiązanymi

17.6.3 Transakcje z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa

17.7 Wynagrodzenie wynikające z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 

18. WYDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

18.1 Zakup części aktywów petrochemicznych

18.2 Transakcja nabycia spółki REMAQ s.r.o

18.3 Pomoc dla sektorów energochłonnych

18.4 Istotne finansowania bankowe

Przeczytaj również:

Na skróty:

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2022

Raport możesz również pobrać w formacie PDF

Pobierz pdf